Edukasaun

Edukasaun

Estudante Izame
Edukasaun

DILI- Preparasaun fasilidades ba ezame nasional hanesan meja no kadeira preparadu hotu ona ba estudante sira no hein deit  atu sira tuir ezame iha loron 23 de Outubro. ...
0
meja-eskola
Edukasaun

DILI– Kuandu halo komparasaun entre kondisaun eskola privadu no Publiku, realidade hatudu katak kondisaun eskola publiku iha rai laran diak liu duke publiku. Lamentasaun nee hatoo husi Martins ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI-Estudantes Feto husi Escola Sekundaria Nicolau Lobatu (ESNL) hetan apresiasaun husi profesores tanba la iha ida neebe mak gravida antes atu tama ba ezame nasional. Tuir Adjuntu Vice ...
0
Estudante Izame
Edukasaun

DILI-Finalistas Eskola Sekundaria Jeralhamutuk 456, no total naran hirak nee haruka ona ba iha Ministeriu Edukasaun e Kultura  (MEK), liu husi  edukasaun  Munisipiu Dili. Tuir  Direitor eskola  Sekundariu ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Programa hanorin lian Tetun no Portugues sai prioridade ba iha estudantes Universidade da Paz (UNPAZ), nee duni sira buka oinsa atu dezenvolve lian ofisial rua nee diak liu ...
0
Ministru RUi Hanjam
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun no Kultura  (MEK), oras nee dadaun fo prioridade ba iha ezame nasional  (EN) neebe mak sei realiza iha loron  23 Outubru 2017. Tuir  Ministru  ...
0
timorild
Edukasaun

DILI- Edukasaun neebe atu lao diak maka estudantes tenke hatudu attitude diak ho moral liu husi hahalok lor-loron nian husi familia, sosiedade no too iha eskola. Aquelino Soares, ...
0
UNTL Kongresu
Edukasaun

DILI – Estudantes Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), hamutuk nain 110 husi Fakuldade Siensia Sosiais kompostu husi departamentu neen mak Administrasaun Publika, Dezenvolvimentu Komunitariu, Siensia Politika, Politika Publika  ...
0
Ministru RUi Hanjam
Edukasaun

DILI-Ministru  EdukasaunnoKultura  (MEK) Rui Hanjam husu ba Timor oan neebe halao estudu iha rai liur, atu esforsu an estudu,  nunee aban bainrua remata fila ho susesu hodi bele ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Komisaun Funsaun Publika (KFP) fo sai  desiminasaun  sondajen rezutladu  diagnostik  iha administrasaun publiku mai iha Ministeriu Edukasaun no Kultura (MEK). Ba jornalista, reprezentante Prezidente KFP Komisaria, Maria Domingas ...
0