Edukasaun

Edukasaun

Cristal
Edukasaun

DILI– Tama ba anu lektivu 019, estudante finalista sekundaria sira limitadu asesu iha Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), tanba nee Institutu Superior Cristal (ISC) sei kontinua simu estuante ...
0
dulce
Edukasaun

DILI-Estatua  Sao Joao  Paulo II, sai  mahein ba Ministeriu Edukasaun Joventude no  Desportu  (MEJD), tanba nee, estatua  refere, MEJD  entrega ona  ba eskola  katolika santa Terezinha do  menino  ...
0
Fos Merenda
Edukasaun

DILI­-Atu implementa programa merenda eskolar iha eskola ida-idak, nee depende ba orsamentu jeral do estadu, neebe mak too agora seidauk aprova iha  Prezidente da Republika (PR). Tuir Direitor ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

 DILI-Estudantes foun hamutuk 79, husi Instituto Superior Filosofia e Teolojia (ISFIT), tuir orientasaun durante loron tolu. Tuir Reitor do Instituto Superior Filosofia e Teolojia Dom Jaime Garcia Goulart, ...
0

DILI-Rai nain ejize, tenke muda pre eskolar moris foun no 1 Hudi Laran, tanba rai nee, laos  partensia estadu, maibe rai  privadu. Tuir Julia Guterres Sarmento, hanesan rai ...
0

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), liu husi diresaun Edukasaun Enkluzivu, halao ona formasaun ba professores hamutuk 520, ba iha Munisipiu 7, inklui  Oecusse. Tuir Direitor Edukasaun Enkluzivu ...
0
Estudante Izame
Edukasaun

DILI-Bainhira  espasu eskola  kiik, defisil teb-tebes  ba estudante sira,  husi Eskola  Sekundariu Jeral  finantil, atu bele halao atividades  extra  curriculer  iha eskola. Tuir Diretor ESJ Finantil, Aloysius Mau ...
0
meja-eskola
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), rekoinese, too agora  eskola balun sei hasoru problema  limitadu meja no kadeira. Tuir  Direitor  Jeral  husi MEJD, Antoninho Pires, dehan, koalia konaba ...
0

DILI-Tuir dadus husi Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu  (MEJD), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu, atualiza  ona dadus iha eskola, ba labarik neebe difisientes  hamutuk  931. Kestaun nee, hatoo ...
0
biblioteka
Edukasaun

DILI- Minieriu Saude hamuuk ho Ministeriu da Solidariedade Sosial halo lansamentu Livriñu Konsulta ba ema ho Defisiensia no Abertura Treinamentus Asistensia Saude Inkluzivu ba Profesinal Saude Timor-Leste. Tuir ...
0