Edukasaun

Edukasaun

opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Iha tempu badak, Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), sei kria konsellu reitores iha Universidade ida-idak. Tuir Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, ...
0
klase-paralelo
Edukasaun

DILI-Ensinu Sekundariu Jeral 12 de Novembru Becora, monta ou koloka professores, neebe mak hanorin estudantes, temke tuir ida-idak nian background akademika. Tuir  Direitor  ESG  12  de Novembru  Becora,  ...
0
Fos Merenda
Edukasaun

DILI-Merenda  Eskolar  neebe mak durante  lao  iha eskola baziku no fial, nee laos merenda eskolar, maibe almosu eskolar, oinsa  mak  ba oin, atu bele  muda  sistema ba programa ...
0
deficiencia-timor
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu, atualiza dadus ba eskola iha Munisipiu Dili, hodi bele hatene, labarik defisiente hira mak asesu ona edukasaun. ...
0
Polisia_Tranzitu-120x134
Edukasaun

DILI-Maske ezame nasional besik dadaun ona, maibe estudante feto nain tolu husi eskola sekundariu novel da paz, hetan gravida, maibe  eskola sei fo nafatin oportunidade, atu bele tuir  ...
0
iniverdadue
Edukasaun

DILI– Inan aman estudante ida-idak, tenke halo kooperasaun mak diak ho eskola, no presiza evita  violensia hasoru  professores. Kestaun nee hatoo husi Diretor Edukasaun Munisipiu Dili, Duarte Braganca, ...
0
Estudante Izame
Edukasaun

DILI-Atu hadia kualidade edukasaun neebe mak diak, mak eskola presiza iha fasilidade neebe mak   sufisiente, hodi bele halaoa  atividades pratika iha eskola ida-idak. Tuir Diretor EBC Nobel da ...
0
iniverdadue
Edukasaun

DILI-Hahu iha tinan 2016 too mai iha 2018, total estudantes Timor oan, neebe mak kontinua sira nian estudu iha Indonnesia, provizori u hamutuk seis mil e tal estudantes. ...
0
dulce
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), sei ezekuta orsamentu iha Outubru nian laran, neebe mak alokadu ona mai iha MEJD, maibe sei ezekuta tuir ordem no atividades neebe ...
0
klase-paralelo
Edukasaun

DILI-Hahu iha tinan 2017, too inisiu 2018, total professores neebe tuir formasaun ba lian portugues no kada disiplina ida-idak, nee hamutuk rihun hitu resin, no sira iha mudansa ...
0