Edukasaun

Edukasaun

download
Edukasaun

DILI-Institute Superior Cristal (ISC), realiza ekontru ho Ensinu Superior hotu, inklui Dioseze Dili, hodi koalia konaba simu no entrega kruz Universitariu neebe agora dadaun iha ISC. Tuir Reitor ...
0
iniverdadue
Edukasaun

DILI-Formasaun lian portugues, neebe makdurante nee, implementa iha terenu, hodi bele aumenta kapasidade professor ida-idak nian. Tuir Koordenadora Pre escolar Moris Foun, Domingas da Cunha, hatete, eskola hotu-hotu ...
0
osan-pv
Edukasaun

DILI-Salariu ba professores kontratu iha fulan Janeiru, atraza no seidauk simu too agora. Tuir Koordenador Ensinu Baziku Filial (EBF), Tuana Laran, Pedro Emanuel Fonseca, hatete, eskola ida nee ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Bainhira hanorin estudantes iha nivel pre escolar, hanesan todan ida, tanba kada loron sempre halo atendementu ba labarik ho idade 4 too 5. Tuir Koordenadora Pre escolar Moris ...
0
klase-paralelo
Edukasaun

DILI-Estudantes husi Institute Of Busness (IOB), hamutuk 291 partisipa iha atividades orientasaun loron tolu, iha kampus C Fomentu Dili. Tuir Antonio da Cunha, hanesan Vise Reitor asuntu akademiku ...
0
Fos Merenda
Edukasaun

DILI-Programa Merenda Escolar  hahu  ativu fila-fali  iha eskola Munisipiu Dili, maibe  programa nee rasik uza deit orsamentu dua desimu neebe iha, tanba nee iha fulan Janeiru  programa nee ...
0
dulce
Edukasaun

DILI-Problema  Pre Escolar  moris foun, neebe mak  too agora  rai nain  husu ba governu atu bele muda pre escolar refere, tanba nee, Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu  (MEJD), ...
0
dulce
Edukasaun

DILI-Ministeriu  Edukasaun Joventude no Desportu  hamutuk ho Sekretariu Estadu Joventude Desportu (SEJD), realiza enkontru ho  estrutura  kram  inklui  subkram  iha  Munisipiu  13. Hafoin halao enkontru Ministra Edukasaun Joventude ...
0
dulce
Edukasaun

AILEU-Ministeriu  Edukasaun Joventude no  Desportu (MEJD), hamutuk  ho Ministeriu  Administrasaun Estatal  (MAE), no Polisia Nasional  Timor Leste  (PNTL), iha futuru sei halo nota intendementu ida, atu bele  halo  ...
0
biblioteka
Edukasaun

DILI-Realidade  too agora   eskola publiku balun  laiha  fatin biblioteka neebe  mak diak, tanba nee,  livrus  barak sei  tau deit iha sala koordenador. Tuir  Koordenador  EBF  Rumbia  Caicoli, Abilio  ...
0