Edukasaun

Edukasaun

abel-ximenes
Edukasaun

DILI-Iha semana kotuk akontese  ema deskonesidu ataka estudante Timor oan nain 3 iha Malang, nee deskonfia laos ema Timor oan mak halo, maibe nee ema husi rai seluk ...
0
Independensia
Edukasaun

DILI- Parte Akademika balun triste eleitor liu-liu estudande la partisipa iha eleisaun prezidensial, hodi partisipa iha festa demokrasia tan nee husu estadu atu labele repete iha futuru. Tuir ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI – Problema infrastrutura eskola lafasil atu hadia dala ida, maibe sei halo fazeadamente, tanba nee problema sira nee laos atu atende dala ida deit, sei bazeia mos ...
0
deficiencia-timor
Edukasaun

DILI – Presiza tau atensaun ba defisiente sira iha area rurais, atu nunee bele asesu ba area edukasaun no seluk tan, tanba ema difisiente mos iha direitu hanesan ...
0
Rumah Guru
Edukasaun

DILI – Tinan nee, dormitoriu ba professor seidauk tama iha planu Ministeriu Edukasaun (ME), tanba iha kestaun seluk neebe mak ME atu rezolve iha tinan ida nee mak ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI – Estudante sira labele hein deit professor sira hanorin iha eskola, maibe oinsa mak esforsu aan husi estudantes ida-idak atu hakas aan estuda, para bele hetan valor ...
0
votos
Edukasaun

DILI– Estudante sira tenke ezerse direitu hodi tuir votasaun iha ida-idak nia suku atu nunee hili lider ba nasaun, tanba nee eskola sira tenke fo pontu toleransia ba ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI – Rezultadu teste admisaun ba profesores kontratadu 3 mil resin neebe tuir teste nee iha Dezembru tinan kotuk, iha 500 resin mak laliu, iha 2 mil resin ...
0
dulce
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME) esforsu hadia problema edukasaun neebe mak sei iha, maibe sei hadia fazeadamente, tanba bazeia mos ba orsamentu. Tuir Ministra Interina Edukasaun Dulce Soares ...
0
UNTL
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun (ME), servisu hamutuuk ho Universidade Nasional Timor Leste (UNTL), haree no resolve sala prosesu aprendizajen neebe mak seidauk sufsiente ba estudante sira. Kestaun nee fo sai ...
0