Edukasaun

Edukasaun

klase-paralelo
Edukasaun

DILI– Feto tenke atnji mehi neebe iha, hodi esforsu aan makas, labele abandona estudu, tanba deit isin rua sedu. Tuir Marta Soares, Finalista UNTL katak, feto barak neebe ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI– Ministeriu Edukasaun (ME) halao distribuisaun livrus 20.741 (Vinte mil Sete Centus e Quarenta Um) ba eskola Tekniku Vokasional 29 iha munisipiu 11, atu nunee hodi fasilita estudante ...
0
abel-ximenes
Edukasaun

DILI– Hasae konesementu hanorin lingua portugues ba profesores eskola tekniku volasional, profesores rasik tenke esforsu aan, atu nafatin tuir foramsaun lingua portugues, hodi bele eleva konesementu hanorin. Kestaun ...
0
Fos Merenda
Edukasaun

DILI– Programa merenda eskolar neebe mak durante nee implementa iha eskola sira, too agora seidauk lao iha tinan 2017, maibe semana oin mai munisipiu Ermera hahu implementa ona, ...
0
UNTL
Edukasaun

DILI – Atu fo sai rezultadu avaliasaun programatika ba ensinu superior neebe mak ANAAA halao tiha ona iha tinan kotuk, nee kompetensia governu para bele fo sai ba ...
0
klase-paralelo
Edukasaun

DILI – Bainhira estudante sira neebe mak foin remata sira nia estudu iha nivel sekundaria, hakarak atu ba kontinua sira nia estudu iha Indonesia, diak liu aprende uluk ...
0
PJR_PD
Edukasaun

DILI – Primeira Dama Isabel Fereira organiza seminariu ba estudante nivel universitariu no entidade balun ho tema “papel sidadaun iha dezemvolvimentu bem estar”. Objektivu husi seminariu nee atu ...
0
UNTL
Edukasaun

DILI – Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL) sei hasoru Ministeriu Edukasaun (ME), atu nunee bele fo oportunidade loke no simu estudante foun ba mestradu, tanba nee mestradu loke ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI– Tuir informasaun neebe espalla iha media, oras nee labarik balu seidauk asesu ba edukasaun. Hare ba kestaun nee, Primeira Dama Isabel Ferreira husu inan aman tenke responsabiliza ...
0
PJR_PD
Edukasaun

DILI– Haree ba progresu edukasaun iha tempu agora kompara tinan kotuk iha ona mudansa, tanba nee presiza ema hotu nia partisipasaun liu tan atu nunee hadia kualidade edukasaun ...
0