Edukasaun

Edukasaun

meja-eskola
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), rekoinese, too agora  eskola balun sei hasoru problema  limitadu meja no kadeira. Tuir  Direitor  Jeral  husi MEJD, Antoninho Pires, dehan, koalia konaba ...
0

DILI-Tuir dadus husi Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu  (MEJD), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu, atualiza  ona dadus iha eskola, ba labarik neebe difisientes  hamutuk  931. Kestaun nee, hatoo ...
0
biblioteka
Edukasaun

DILI- Minieriu Saude hamuuk ho Ministeriu da Solidariedade Sosial halo lansamentu Livriñu Konsulta ba ema ho Defisiensia no Abertura Treinamentus Asistensia Saude Inkluzivu ba Profesinal Saude Timor-Leste. Tuir ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI­-Professor  hanesan  ema  edukador, tenke  pasiensia  atu bele hanorin  estudante sira, neebe  mak  tama  iha pre  escolar. Tuir  professora  husi  Pre  Eskolar  Sagrada Familia  Vila-Verde, Olga  Maria  da  ...
0

DILI-Fos ba programa merenda escolar, Ministeriu fahe ona ba iha Munisipiu, agora atu halo distribuisaun ba iha eskola, nee kompetensia ou kabe ba iha autoridade Munispiu ida-idak. Tuir  ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI-Kada professores ida-idak sempre iha maneira, para atu bele hanorin lian portugues ba estudante sira iha eskola. Kestaun nee  hatoo husi Direitor  ESJ  finantil, Aloysiuk  Mau Berek, hatete, ...
0
Cristal
Edukasaun

DILI– Too ohin loron Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), seidauk establese uniforme ba eskola ida-idak iha teritoriu Timor Leste. Kestaun nee hatoo husi Direitor Jeral husi MEJD, ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI- Bainhira sala prosesu aprendizaen la favorese ba  estudante sira, mak professor sira  sei la kontenti diak, atu bele halao prosesu aprendizaen ba estudante sira. Tuir  Aquelino Soares, ...
0
Estudante Izame
Edukasaun

 DILI-Too ohin loron, Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), seidauk establese uniforme ba eskola ida-idak iha teritoriu Timor Leste (TL). Kestaun nee hatoo husi Direitor Jeral husi MEJD, ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), tenke fo kapasitasaun nafatin ba professores iha lian portugues. Tuir Direitor ES Nobel da Paz, Pedro Menezes, dehan, Tuir programa nasional, Miniteriu ...
0