Edukasaun

Edukasaun

untl-seminar
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME), liu husi diresaun edukasaun enkluzivu realiza workshop durante loron ida hamutuk ho direitor pre-eskolar too ensinu superior, hodi koalia konaba implementasaun programa edukasaun ...
0
enem02
Edukasaun

DILI- Estudante hotu iha teritoriu Timor Leste (TL), hahu halao ezame II periodo, hahu iha loron Kuarta (26/07/2017). Informasaun nee fo sai husi Direitor edukasaun Munisipiu Dili, Duarte ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI – Setor edukasaun sai hanesan pilar importante atu dezenvolve, tanba nee, governu foun mai, tenke investe makaas iha setor nee. Kestaun nee fo sai husi Prezidente komisaun ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI – Atu hanorin estudante sira iha eskola, professor sira tenke mai ho ida-idak nia background iha area espesialidade neebe mak iha. Tuir Prezidente komisaun F Parlamentu Nasinal ...
0
deficiencia-timor
Edukasaun

DILI – Too agora ema neebe mak ho kondisaun difisisente seidauk asesu 100% ba edukasaun  non  formal, tanba nee, husu ba familia sira presiza fo apoiu ba oan ...
0
dulce
Edukasaun

DILI- Segundu Vice Ministra Edukasaun rekomenda ba governu foun mai atu bele kontinua hadia edukasaun, tanba sei iha failansu balun nebee presija hadia. Deklarasaun nee Vice MInistra Dulce ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME), husu ba professor sira hahu husi pre-eskolar too ensinu superior tenke hatene koalia lian portugues, atu nunee bele hanorin estudante uza lian refere. ...
0
abel-ximenes
Edukasaun

DILI – Atu redus numeru lisensiatura hanorin lisensiadu iha unversidade, Ministeriu  Edukasaun (ME), halao enkontru ho instituisaun 15 iha Timor Leste. Enkontru neebe mak ME realiza ho reitor ...
0
img_8975
Edukasaun

DILI – Maske universidade iha Timor Leste (TL), kada tinan halo graduasaun ba graduadu sira, maibe bainhira atu kompete iha kampu servisu, depende ba kualidade graduadu sira. Preokupasaun ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Estudante husi eskola sekundariu novel da paz hamutuk 171 halao peskiza durante loron hat iha Munisipiu Viqueque, tanba liu husi peskiza ida nee, bele aumenta espriensia no koinesementu ...
0