Edukasaun

Edukasaun

Polisia_Tranzitu-120x134
Edukasaun

DILI – Bainhira lakohi kumpri regras eskola neebe implementa ona, sira labele tuir prosesu aprendizajen iha sala laran. Tuir Direitora Eskola Bazika Central (EBC), Fatumeta, Fernanda Caldeira Belo ...
0
south_east_asia_map
Edukasaun

DILI – Atu rezolve problema estudante sira iha Cabo-Verde, Ministru Edukasaun (ME), Antonio  da Conceição, fo ona orientasaun ba Direitor Jeral, Antoninho Pires, atu iha loron 30 agora  ...
0
iniverdadue
Edukasaun

DILI – Atu hasae grau akademiku, Ministeriu Edukasaun (ME), husu ba ensinu superior sira tenke haforsa fo kapasitasaun ba dosente, atu hetan mastradu. Tuir Diretora Jeral ensinu superior, ...
0
Rumah Guru
Edukasaun

DILI – Comisaun Nasional Combate HIV/SIDA iha ona koordenasaun ho Munisipiu Dili, inklui Ministeriu balun, tenke tau regas ba estudante sira neebe mak hela iha kost iha sidade ...
0
Sosial Media
Edukasaun

DILI – Estudante mak sai futuru ba nasaun, tanba nee, bainhira mai eskola, labele preokupa ho facebook, oinsa mak atu hakaas aan estuda, para bele prepara aan diak ...
0
klase-paralelo
Edukasaun

DILI — Estudante maka hanesan futuru ba dezenvolvimentu nasaun, estudante mos presija buka aprende barak husi jerasaun tuan. Tuir Prezidente Fundasaun Eskola Nobel da Paz, Pedro Nunes Menezes ...
0
Fos Merenda
Edukasaun

DILI – Relasiona ho failansu fos neebe mak halo distribuisaun iha semana kotuk, fos sira nee ladun diak, tanba nee, too agora estudante ensinu baziku central iha capital ...
0
antonio-me
Edukasaun

DILI – Ministru Edukasaun (ME), simu ona informasaun husi governu Cabo-Verde katak, iha grupu bandidu balun asaltu estudante Timor oan neebe mak oras nee halo hela estudu iha ...
0
Foos
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun sei halo distribuisaun fos foun ba eskola, atu nunee programa merenda eskolar iha Munisipiu Dili bele lao fila-fali hanesan bai-bain. Informasaun nee fo sai ...
0
untl-seminar
Edukasaun

DILI-Universidade Nasional Timor Lorosae (UNTL), hahu identifika area importantes balun neebe mak too agora sei menus dosente sira, atu hanorin estudante, tanba nee, presiza halo rekrutamentu dosente iha ...
0