Edukasaun

Edukasaun

Entrega Materia
Edukasaun

DILI – Ministeriu  Edukasaun  e Kultura  (MEK), hahu halo distribuisaun material  ezame nasional (EN) ba  iha Munisipiu ida-idak  iha teritoriu  Timor Leste  (TL), maibe husu ba estudante  tenke  ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI– Oras nee dadaun kondisaun eskola baziku central 54, husi Munisipiu Bobonaro, la diak, tanba durante nee, eskola refere uza deit paredi. Tuir  Direitor  edukasaun Munisipiu Bobonaro, Alcino  ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI-Relasiona ho formasaun neebe mak durante nee halao husi Ministeriu Edukasaun e Kultura  (MEK), liu husi infordepe ba professor sira, tanba nee, tenke koalia portugues iha sala prosesu ...
0
13159977_bYJzN
Edukasaun

DILI– Wainhira atu kompete ho mane sira, feto tenki estuda makaas diak liu tan. Atu nunee bainhira hetan oportunidade ba tuur iha Parlamentu Nasional, iha ona konesementu neebe ...
0
meja-eskola
Edukasaun

DILI-Konaba meza no kadeira ba ezame nasional (Ezame Nasional), laiha difikuldade ba eskola Sekundariu Jeral Novel da Paz, tanba oras nee dadaun fasilidade sira nee preparadu tiha ona ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI – Funsaun importante husi professor mak atu eduka no akompana estudantes, neebe husu ba parte hot-hotu inklui inan aman presiza respeita no tau importansia boot ba sira. ...
0
PJR_PD
Edukasaun

DILI – Eis Primeira Dama Timor Leste, Isabel Ferreira halo enkontru ho Ministeriu Edukasaun e  Kultura (MEK), liu husi Gabinete Koordenasaun E Apoiu Aos Estudantes, avalia dokumentus bolseirus ...
0
Estudante Izame
Edukasaun

DILI-Relasiona ho rumoris neebe mak espalla iha publiku, konaba situasaun seguransa iha laran, maibe nee sei la fo impaktu/la prejudika ba iha ezame nasional (EN), neebe mak sei ...
0
Cristal
Edukasaun

DILI – Estudante finalista terseiru ano ensinu sekundariu Cristal hamutuk 325 tuir formasaun konaba Direitus Humanus (DH) neebe mak oferese husi Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ). Formasaun ...
0
museum
Edukasaun

DILI – Sosiedade Sivil HAK hamutuk ho ativista Japaun entrega livru ba Museum Rezistensia Timorense (MRT) kona ba vitima feto iha Guerra Mundial ba daruak nian ho titulu ...
0