Edukasaun

Edukasaun

opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI-Profesor kontratadu iha Eskola Bazika Central (EBC)10 Dezembru Comoro, fulan rua ona lasimu salariu. Tuir Professor kontratadu EBC 10 Dezembru, Ancelmo Pereira da Costa dehan, buat neebe nia ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun no Kultura (MEK), foin lalais nee halao distribuisaun livru kuaze atus resin ba iha eskola pre eskolar, buras kadalak, Luromata, Dili, inklui mos ba eskola sira ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI-Ministeriu  Edukasaun  e  Kultura (MEK), liu husi edukasaun pre  eskolar Munisipiu Dili, sei esforsu atu bele halo reablitasaun ba kondisaun pre eskolar Buras Kadalak, neebe mak too agora ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI-Ministeriu Edukasaun e Kultura (MEK), liu husi edukasaun Munisipiu Dili, sempre tun ba iha terenu, hodi bele identifika inundasaun neebe mak mosu eskola iha tempu udan. Kestaun nee ...
0
Entrega Materia
Edukasaun

DILI – Ministeriu  Edukasaun  e Kultura  (MEK), hahu halo distribuisaun material  ezame nasional (EN) ba  iha Munisipiu ida-idak  iha teritoriu  Timor Leste  (TL), maibe husu ba estudante  tenke  ...
0
Edukasaun
Edukasaun

DILI– Oras nee dadaun kondisaun eskola baziku central 54, husi Munisipiu Bobonaro, la diak, tanba durante nee, eskola refere uza deit paredi. Tuir  Direitor  edukasaun Munisipiu Bobonaro, Alcino  ...
0
kondisaun-eskola
Edukasaun

DILI-Relasiona ho formasaun neebe mak durante nee halao husi Ministeriu Edukasaun e Kultura  (MEK), liu husi infordepe ba professor sira, tanba nee, tenke koalia portugues iha sala prosesu ...
0
13159977_bYJzN
Edukasaun

DILI– Wainhira atu kompete ho mane sira, feto tenki estuda makaas diak liu tan. Atu nunee bainhira hetan oportunidade ba tuur iha Parlamentu Nasional, iha ona konesementu neebe ...
0
meja-eskola
Edukasaun

DILI-Konaba meza no kadeira ba ezame nasional (Ezame Nasional), laiha difikuldade ba eskola Sekundariu Jeral Novel da Paz, tanba oras nee dadaun fasilidade sira nee preparadu tiha ona ...
0
opiniaun-profesor2_dner
Edukasaun

DILI – Funsaun importante husi professor mak atu eduka no akompana estudantes, neebe husu ba parte hot-hotu inklui inan aman presiza respeita no tau importansia boot ba sira. ...
0