Distritu

Distritu

australian-ambulance
Distritu

DILI-Ambulansia iha Centru Saude Ermera Vila, Munisipiu Ermera, kleur ona aat. Kleur ona la hadia. Pasiente lori ba Centru Saude Ermera Vilha tula deit ho motor. Informasaun nee ...
0
klase-paralelo
Distritu

DILI-Dezenvolvimentu Suku Bidau Santana, Dili,  fo prioridade ba kapasitasaun joven. Kapasitasaun sei halo liu husi formasaun, hodi kapasita joven sira diak liutan. Atu nunee, bele haklean liutan sira ...
0
Estrada
Distritu

DILI-Oras nee dadaun, kondisaun estrada iha Munisipiu Covalima, haree hanesan mota kuak. Dalan kuak tun sae, defikulta transporte ba mai. Kondisaun dalan iha Suai  Vilha haree hanesan nee, ...
0
karauulun1
Distritu

DILI-Tama tempo udan, kada tinan, komunidade Liquica Vilha, liliu hela besik mota ibun, sempre sente ameasa husi mota hira mak sulin tama iha area Liquica Vilha. Kuandu udan ...
0
img_0259
Distritu

DILI-Dezenvolvimentu Suku Bidau Santana, Dili, fo prioridade ba kapasitasaun joven. Kapasitasaun sei halo liu husi formasaun, hodi kapasita joven sira diak liutan. Atu nunee, bele haklean liutan sira ...
0
Mikrolet
Distritu

DILI-Mikrolete neebe halao operasaun ba diresaun Suku Hera, Postu Administrativu Cristu Rei no too Postu Administrativu Metinaro, oras nee paradu (mogok). Asaun nee akontese tamba kondutor sira la ...
0
Eletrisidade
Distritu

DILI-Airin EDTL harii tiha iha foho, komesa tinan 2010-2012, hanesan iha area Munisipiu Covalima, Maubessi no area sira seluk, tinan 5 ona husik abandona. Too agora fiu elektrisidade ...
0
setp_halao_senseblizasaun_ba_komunidade_iha_uatolari_2
Distritu

DILI-Xefi suku halo kobransa iha ida-idak nia area suku, defini ona iha Lei Xefi Suku foun, Numeru 09/3/2016. Nee hakerek klaru iha Artigu 80 Lei Xefi Suku nee. ...
0
pouzada
Distritu

MALIANA–Xefi suku (lider komunitaria) husi area postu administrativu 6 iha autoridade Municipal Bobonaro, preokupa tebes ho sentro votasaun tamba balu laasesu elektrisidade. Fulan hirak liuba, Sekretariado Tekniku Administrasaun ...
0
Eletrisidade
Distritu

DILI-Komunidade Weberek, Suku Dotik, Postu Administrativa Alas, agora halerik EDTL no bee mos. Tempo hirak liuba, nai ulun balu iha governu ba promete ba komunidade Weberek, atu kanaliza ...
0