January 25, 2020
Breaking News
Distritu

Distritu

lampu-merah-lakan-615x429
Distritu

AMBENO-Membru PNTL nain 60 tuir trenamentu Trafiku Humanu, Komandu Kontrolu i Kordenasaun (K-3) no Jeneru. Sira nian 60 nee kompostu husi OPF, UPF, no Polisia Imigrasaun. Treinamentu nee ...
0
DIT Graduasaun
Distritu

AMBENO-Direktur DITKREO Lamberto Salu hateten, maske hasoru dezafius barak tanba sei menus fasilidade, maibe DITKREO produs ona rekursu humanus nain 440. Komesa tinan 2009 too 2017, DITKREO sempre ...
0
pouzada
Distritu

DILI-Tinan ida ona halao knar nudar xefi suku, maibe too oras nee, membru Konsellu Suku Babulu, Postu Administrativa Same, Manufahi, laiha osan insentivu fiksu. Problema nee halo membru ...
0
Foho Matebian
Distritu

DILI-Polisia detein ona suspeitu nain 5 neebe diskonfia involve konfrontasaun entre joven iha Uatulari, Postu Administrativu Uatulari, Viqueque,. Konfrontasaun nee konsege hakanek joven nain 2. Konfrontasaun brutu nee ...
0
Amo Hera
Distritu

HERA – Amu Parokia Hera, Postu Administrativu Cristo-Rei, Munisipiu Dili, Pe. Jose Tasain dehan iha tempu badak sei halao vizita ba sarani sira iha ninia paroquia laran nudar ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Kompania Waskita Karya husi Indonesia mak durante kaer obra mega-projetu ZEESM TL iha Ambeno, Oecusse, liliu halo konstruksaun ponte no estrada husi Noefefan ba too fronteira Sakato promete, ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Trabailhador Timor Leste iha Oecusse maka durante nee servisu iha Kompania Waskita Karya (husi Indonesia) hodi halo projetu estrada no ponte (ZEESM TL) iha Ambeno, Oecusse, sura hamutuk ...
0
Problema_Rai_Iha_Vikeke_no_Lautem_2
Distritu

DILI – Reprezentante Forum Lider Komunitariu (FLK) aprezenta preokupasaun lideransa komunitariu ba Chefe Estado Francisco Guterres Lú-Olo. Lideransa Komunitaria husu Chefe Estado haree Lei Nu. 9/2016 hodi hadia ...
0
Operasaun
Distritu

BAUCAU-Polisia kaptura ona suspetu hana Xineza iha Vemase, Posto Administrativo Vemase. Suspetu iha ona polisia nia liman, hein entrega ba Ministeriu Publiku hodi prosesa tuir lei neebe vigora, ...
0
Foho Matebian
Distritu

FATUBERLIU-Komunidade Weleti, Suku Fatukahi, Postu Administrativa Fatuberliu, preokupa tebes ponte no kondisaun estrada. Ponte neebe liga ba sira nia hela fatin, tinan hirak liuba, mota silu tohar tiha. ...
0