Distritu

Distritu

monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Trabailhador Timor Leste iha Oecusse maka durante nee servisu iha Kompania Waskita Karya (husi Indonesia) hodi halo projetu estrada no ponte (ZEESM TL) iha Ambeno, Oecusse, sura hamutuk ...
0
Problema_Rai_Iha_Vikeke_no_Lautem_2
Distritu

DILI – Reprezentante Forum Lider Komunitariu (FLK) aprezenta preokupasaun lideransa komunitariu ba Chefe Estado Francisco Guterres Lú-Olo. Lideransa Komunitaria husu Chefe Estado haree Lei Nu. 9/2016 hodi hadia ...
0
Operasaun
Distritu

BAUCAU-Polisia kaptura ona suspetu hana Xineza iha Vemase, Posto Administrativo Vemase. Suspetu iha ona polisia nia liman, hein entrega ba Ministeriu Publiku hodi prosesa tuir lei neebe vigora, ...
0
Foho Matebian
Distritu

FATUBERLIU-Komunidade Weleti, Suku Fatukahi, Postu Administrativa Fatuberliu, preokupa tebes ponte no kondisaun estrada. Ponte neebe liga ba sira nia hela fatin, tinan hirak liuba, mota silu tohar tiha. ...
0
Ilha Atauro
Distritu

DILI-Iha tempu badak, Unidade Estudante Obulo (Unesto), sei komemora aniversariu EBF Obulo ba dala 52. Aproveita komemorasaun nee, sira sei realiza seminar ida ho tema: “Redus Kultura, Konsolida ...
0
Pulsa
Distritu

DILI-Komunidade Suku Nahareka, Postu Administrativa Ossu, Munisipiu Viqueque, sente lasatisfas ho ukun-aan Timor nian, tanba desde inisiu ukun aan too mai agora komunidade Nahareka seidauk asesu ba eletrisidade ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Tinan 5 ba oin, programa prioridade Autoridade RAEOA maka hanesan saude, edukasaun,  bee mos, saneamentu, agrikultura,  no infra-estruktura bazika, Subtitui PA RAEOA Arsenio Paixao Bano husu komunidade Oecusse ...
0
Dansa KBRI
Distritu

BAUCAU- Dala barak ema dehan parte dapur nee feto nian deit maibe, feto mos bele partisipa iha kualker atividade hanesan mos ho mane sira. Iha komunidade nian leet ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO–Komunidade Suku Naimeco senti trauma ho buatus aktividades grupu arte marciais (GAM). Buatus GAM nee mosu ligadu ho problema konfrontasaun membru GAM no kazu Frederico Loka semana hirak ...
0
rotunda
Distritu

AMBENO-Relasiona informasaun neebe mosu iha medsos katak, estudante Oecusse iha Dili laran paradu sira nia estudu, hetan ameasa, ligadu ho kazu konfrontasaun membru GAM iha Oecusse. Autoridade RAEOA ...
0