Distritu

Distritu

Foho Matebian
Distritu

DILI-Polisia detein ona suspeitu nain 5 neebe diskonfia involve konfrontasaun entre joven iha Uatulari, Postu Administrativu Uatulari, Viqueque,. Konfrontasaun nee konsege hakanek joven nain 2. Konfrontasaun brutu nee ...
0
Amo Hera
Distritu

HERA – Amu Parokia Hera, Postu Administrativu Cristo-Rei, Munisipiu Dili, Pe. Jose Tasain dehan iha tempu badak sei halao vizita ba sarani sira iha ninia paroquia laran nudar ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Kompania Waskita Karya husi Indonesia mak durante kaer obra mega-projetu ZEESM TL iha Ambeno, Oecusse, liliu halo konstruksaun ponte no estrada husi Noefefan ba too fronteira Sakato promete, ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Trabailhador Timor Leste iha Oecusse maka durante nee servisu iha Kompania Waskita Karya (husi Indonesia) hodi halo projetu estrada no ponte (ZEESM TL) iha Ambeno, Oecusse, sura hamutuk ...
0
Problema_Rai_Iha_Vikeke_no_Lautem_2
Distritu

DILI – Reprezentante Forum Lider Komunitariu (FLK) aprezenta preokupasaun lideransa komunitariu ba Chefe Estado Francisco Guterres Lú-Olo. Lideransa Komunitaria husu Chefe Estado haree Lei Nu. 9/2016 hodi hadia ...
0
Operasaun
Distritu

BAUCAU-Polisia kaptura ona suspetu hana Xineza iha Vemase, Posto Administrativo Vemase. Suspetu iha ona polisia nia liman, hein entrega ba Ministeriu Publiku hodi prosesa tuir lei neebe vigora, ...
0
Foho Matebian
Distritu

FATUBERLIU-Komunidade Weleti, Suku Fatukahi, Postu Administrativa Fatuberliu, preokupa tebes ponte no kondisaun estrada. Ponte neebe liga ba sira nia hela fatin, tinan hirak liuba, mota silu tohar tiha. ...
0
Ilha Atauro
Distritu

DILI-Iha tempu badak, Unidade Estudante Obulo (Unesto), sei komemora aniversariu EBF Obulo ba dala 52. Aproveita komemorasaun nee, sira sei realiza seminar ida ho tema: “Redus Kultura, Konsolida ...
0
Pulsa
Distritu

DILI-Komunidade Suku Nahareka, Postu Administrativa Ossu, Munisipiu Viqueque, sente lasatisfas ho ukun-aan Timor nian, tanba desde inisiu ukun aan too mai agora komunidade Nahareka seidauk asesu ba eletrisidade ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Tinan 5 ba oin, programa prioridade Autoridade RAEOA maka hanesan saude, edukasaun,  bee mos, saneamentu, agrikultura,  no infra-estruktura bazika, Subtitui PA RAEOA Arsenio Paixao Bano husu komunidade Oecusse ...
0