Distritu

Distritu

setp_halao_senseblizasaun_ba_komunidade_iha_uatolari_2
Distritu

AMBENO-Xefe suku balu iha Regiaun Autoridade Especial Oecusse Ambeno (RAEOA) lasatisfas ho alokasaun subsidiu ba dezenvolvimentu suku tamba laiha subsidiu kada fulan ba sira. Hatan kestaun nee, Secretario ...
0
Pulsa
Distritu

DILI-Komunidade area SP-1 Bitirai, Suku Klakok, Postu Administrativu Fatuberlihu, Manufahi, too agora la asesu electrisidade. Komunidade konsidera, problema nee akontese tamba desizaun governu la klaru. Desizaun politika governu ...
0
setp_halao_senseblizasaun_ba_komunidade_iha_uatolari_2
Distritu

AINARO – Sestu governu konstitusuional abandona rai hektar 8 neebe povu Ainaro intrega ba estadu hodi halo jerdin heroi atu hakoi saudozu sira nia ruin, maibe too agora ...
0
TLFeto
Distritu

BETANO-Oras nee dadaun involvimentu iha setor ekonomia nee, feto sira la depende ba mane sira, liu-liu sira nia kaben, tanba feto mos hahu buka sira nia moris liu ...
0
Autoridade Lokal
Distritu

DILI-Lider komunitaria (xefi suku) iha area Postu Administrativa Lakluta, Munisipiu Viqueque, preokupa ho fasilidade apoiu servisu hanesan motorizada, makina hakerek (mesin ketik, komputador) no fasilidade sira seluk. Sasan ...
0
world_et
Distritu

DILI-Governu Timor Leste (TL) no Republika Indonesia (RI), agora dadaun rezolve hela fronteira terestres ba segmentu rua iha Regional Oecuse. Nee remata tiha, depois mak haree fali fronteria ...
0
setp_halao_senseblizasaun_ba_komunidade_iha_uatolari_2
Distritu

MALIANA-Munisipiu Bobonaro nakloke luan ba estagiadu Universidade Oriental (Unital) no universidade sira seluk, hateten Secretario autoridade Municipal Bobonaro, Julio Carvalho Caeiro. Oras nee dadaun, estudante finalista Unital halao ...
0
Abrigu
Distritu

DILI-Anin boot no udan boot durante loron 3 tutuir malu (5-8/2/2017),estraga uma kapela ida iha Suku Mausika no uma eskola ensinu baziku ida iha Suku Nunumoge, nomos uma ...
0
Autoridade Lokal
Distritu

MALIANA-Administrador Postu Administrativo Balibo, Rozario Gonçalves husu ministeriu kompetente presiza kapasita xefe suku foun sira konaba sira nia knar lor-loron. Tuir nia, lider komunitaria foun sira iha area ...
0
Povu Oecuse
Distritu

DILI – Oras nee dezenvolvimentu neebe lao iha Rejiaun Administrativu Espesial Oekuse Ambeno (RAEOA) husi implementasaun projetu Zona Ekonomi Espesial Sosial Merkadu (ZEESM) halo Oecuse oan sai penonton. ...
0