Distritu

Distritu

Foho Matebian
Distritu

DILI- Durante selebrasaun loron Natal, situasaun Jeral iha munisipiu Viqueque lao kontroladu no la iha akontesementu neebe afeita ba situasaun seguransa. Tuir Komandante PNTL Munisipiu Viqueque, Superientendente Polisia, ...
0
football
Distritu

DILI-Konsellu Juventude Munisipiu Ermera, Rede Sosiedade Sivil Munisipiu Ermera no Uniaun Agrikultura Ermera lamenta konaba prosesu konstrusaun kampu futebol Gleno. Governu liu husi Sekretariu Estadu Juventude no Desportu ...
0
Ilha Atauro
Distritu

ILIOMAR- Suku Fuat, Postu Administrativu Iliomar nudar suku neebe taka Vizita prezidente Republika Taur Matan Ruak hodi halo Dialogu ho Povu Munisipiu Lautem, nudar promesa Prezidente nian wainhira ...
0
animal-615x461
Distritu

TIRILOLO– Deskonfia Grupu Ilegal kasa Animal hanesan karau Vaka no Karau Timor, neebe povu Suku Tirilolo husik iha Area Irabere baliza entre Postu Administrativu Iliomar, Lautem no Uatucarbau, ...
0
Foho Matebian
Distritu

ILIOMAR– Povu Caenleio iha nota Bankaria Suku nian rasik neebe rai iha Banku kuaze rihun 124 neebe hetan kontribusaun husi Komonidade sira atu halo prosesu dezenvolvimentu iha Suku ...
0
Agrukultur
Distritu

ILIOMAR- Povu Suku Iliomar I Postu Administrativi Iliomar I, barak mak abandona tamba irigasaun neebe liga ba iha natar too agora Aat, tan nee husu estadu atu halo ...
0
Projetu
Distritu

ILIOMAR- Dezenvolvimentu infrastrutura baziku hanesan estrada, bee mos, Eletrisidade no Saniamentu iha area rural maioria lalao, povu Iliomar husu prezidente Republika Taur Matan Ruak Veta Orsamentu neebe aloka ...
0
mota
Distritu

CAILACO – Povu Suku Meligo no Manapa Postu Administrativu Cailaco, Munisipiu Bobonaro preokupa Mota Bulobu neebe sobu natar suku rua nee nian, tamba nee husu ba estadu no ...
0