Distritu

Distritu

Merkadu-Taibesi-615x295
Distritu

SAME -Negosiante sira iha Merkadu Same preokupa tebes ho kondisaun merkadu no hariis fatin. Sira sente la favoravel no fo impaktu ladun diak ba sira iha merkadu laran. ...
0
Projetu
Distritu

DILI-Komunidade Aldeia Klak-Fuik, Suku Becora,programa prioridade maka estrada no sira nia sede suku. Programa rua nee sira konsidera impotante iha sira nia aldea, hateten Xefi Aldeia Clac-Fuik AlmerindoAlmerante ...
0
Saude
Distritu

NITIBE-Komunidade Aldea Lamasin, Suku Lela-ufe, Sub Rejiaun Nitibe, Oecusse, presiza tebes postu saude hodi halo tratamentu saude. Desde ukun aan too agora, sira sedauk iha postu saude. Total ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Fransisco Tanu, estudante Eskola Secundaria Catolika St. Antonio Oecusse (ESCSAO). Agora dadauk tur iha primeiru ano.Foin lalais neenia hetan karta transferensia husi Kordenador ESCSAO tamba deit nia ba ...
0
karauulun1
Distritu

DILI-Governu Timor Leste liu husi Ministeriu Agrikultura e Peskas,promove tan area Loes sai hanesan fatin Komersial ba Boek, programa hakiak Boek nee atu redus importasaun Boek husi rai ...
0
Foho Matebian
Distritu

DILI-Membru Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) Eskuadra Ossu, Viqueque, hahu halao sosializasaun konaba Lei Arma Branka (LAB) ba komunidade suku 10 area Postu Administrativu Ossu. Ami hahu halo ...
0
FETO
Distritu

DILI-Grupu Feto OCA-TRM iha Baucau, iha inisiativa diak hodi produs hudi sona (pisang goreng) ho objetivu atu bele kompete iha merkadu lokal. Atu avansa sira nia objetivu nee, ...
0
monumento_lifau
Distritu

AMBENO-Tuir dadus  Servisu Polisia Imigrassaun Rejiaun Administrativu Especial Oecusse Ambeno (RAEOA), hahu husi Janeiru-Agustu 2017, total  taxa imigrasaun neebe hatama ba kofer estadu hamutuk $109, 890. Numeru nee ...
0
13159977_bYJzN
Distritu

BAUCAU– Feto tenki aprende barak maske, iha ona servisu seluk maibe tenki buka aprende nafatin, para nunee bele kompete ho mane sira. Durante ita moris iha mundu aprende ...
0
Estrada
Distritu

FATUBERLIU-Komunidade Postu Administrativa Fatuberliu no Same, Munispiu Manufahi preokupa ba Estradastanba difikulta tebes movimentutransportes publikus noprivadus. Tuir kondutor Angguna operasaun ba Fatuberliu no Same, Agustinho Fernandes ba STL ...
0