Rama Ambon Sirkula, KMD Sei Aumenta Volume Patrullamentu

Rama Ambon Sirkula, KMD Sei Aumenta Volume Patrullamentu

- in Nasional
442
0
CIDADE e JUSTISA KRIME

DILI-Kazu Rama ambon neebe komesa sirkula fila fali iha capital Dili, Polsia Nasional Timor Leste (PNTL), Komandu Munisipiu Dili sei aumenta volume Patrullamentu hodi prevene situaasaun.

Tuir Komandante PNTL Munisipiu Dili, Superintendente Assitente Polisia, Euclides Belo hateten, kazu rama ambon neebe mak akontese iha area Aimutin, vitima direitamente lori kedas ba iha Hospital hodi halo tratamentu.

Suspeitu nee sei deskonesidu hela, tanba nee mak ami orienta ona ami nia eskuadra atu fo hatene ba vitima atu halao keixa,” dehan Euclides ba Jornalista iha Komandu Munispiu Dili, Sesta, (13/03/2018)

Nia informa tan, komandu Munisipu Dili mos aumenta volume operasaun,liu-liu partrullamanetu iha eskuadra Dom Aleixo nian.

Enkuantu Estudante UNLT, João Octavio hateten, kazu ida nee hahu mosu fila fali, tanba nee husu ba polisia atu buka hatene kauza husi rama ambon nee, tanba kuandu kazu sira hanesan akontese iha espekulasaun oi-noin mak mosu. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sabado, (14/04/2018). Luciana Ximenes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *