RAEOA- ZEESM Klarifika OJE 2018 Ba PN

RAEOA- ZEESM Klarifika OJE 2018 Ba PN

- in Nasional
384
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o

DILI- Autoridade Regional Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA)/ i Zona Espesial de Ekonomia Sosial de Merkadu (ZEESM) halo audensia publiku ho Parlamentu Nasional.

Liu husi Intervista Adjuntu Prezidente Auturidade ba apoiu dezenvolvimentu ekonomia ZEESM, Leonia Monteiro hateten, audensia publiku ida nee atu klarifika konaba proposta orsamentu neebe haruka mai tiha ona.

Ami la simu informasaun ida konaba transferensia nee,  no ami la hatene katak aloka 28 Milloens, maibe ami haree ba proposta orsamentu nee iha ona 28 Milloens, tanba nee ami buka atu konfirma hodi hatene lolos tanba sa maka alokasaun osan ba rejiaun nee ho 28 Milloens deita. Tanba haree ba projetu planeadu ba 2018 tenke selu maibe alokasaun osan iha deit 28 Milloens,” dehan nia ba Jornalista Kinta (16/08/2018) iha Parlamentu Nasional.

Nia afirma liu tan, Prezidente ZEESM rasik halo ona klarifikasaun ba iha parte finansa, tanba sa maka osan ba ZEESM nian nee 28 Milloens deit, maibe parte finansa klarifika ona katak osan nee mai husi orsamentu doudesimu atu uza ba tinan ida nian, tan nee osan nee ZEESM ezekuta dadauk ona no agora hela 10 Milloens  maibe nee ba fulan hat nian.

Iha fatin hanesan Deputada Fernanda Lay husu, analizasaun ba ezekusaun  tinan 2017 nian neebe,  sei iha restu hamutuk  Sinkuenta seis pontu sinku miloens, no zekutasaun annual, hahu janeru – dezebmru 2017 ezekuta ona u$65.34% tanba nee iha saldu oje 2017 iha RAEO e ZEESM haree ba ezekutasaun kiik, maka iha 2018  governu tau deit u$ 28 Milloens. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (17/08/2018). Madalena Horta

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *