Publiku Kestiona Lelaun Kareta, Deputadu Tuir Desizaun Husi Adm

Publiku Kestiona Lelaun Kareta, Deputadu Tuir Desizaun Husi Adm

- in Nasional
432
0
Parlamentu Nasional

DILI– Publiku kestiona lelaun kareta deputadu nian iha Parlamentu Nasional, (PN) maibe deputadu sira mos tuir desizaun administrasaun nian.

Lia fuan hirak nee hatoo husi Deputadu Membru Fretilin Eladio Faculto hatete, desizaun sira nee hola husi administrasaun no sira neebe mak toma konta iha neeba. Enkuantu haree ba deputadu neebe mandatu tuir-tuir malu, i kada mandatu halo lelaun, ida nee ba oin bele haree oinsa halo diskusaun para bele hetan solusaun.

Bainhira sira hatete atu deputadu sira lelaun ho folin hira-hira, ami tuir deit, karik sira atu halo lelaun ba iha publiku mos ami tuir deit, tanba nee laos desizaun ami deputadu sira mak halo, i nia folin kareta nee mos tau husi administrasaun nian,” katak Eladio ba STL Sesta (11/08/2017) iha Parlamentu Nasional.

Nia hatete, publiku kestiona nee los, maibe tenke hatene katak kareta nee uza tinan 5 nia laran, nee mak  halo lelaun. Publiku bele kestiona kona ba nia folin katak baratu larazoavel nee bele, maibe dehan katak atu hapara lelaun nee labele, maibe desizaun nee husi administrasaun.

Entretantu Deputadu Bankada Fretilin Francisco Branco hatete, ema balu kestiona kareta deputadu nian neebe halo lelaun, halao tuir deit desizaun neebe mak segundu lejislatura nian neebe halao ona, i haree ba folin kareta ida nee tanba haree ba kondisaun kareta nian, nee mak halo lelaun. Tanba kareta nee bele haree ba liu foun, maibe nia laran nee ladun diak ona, tanba hodi halao servisu durante tinan 5 nia laran. Guilhermina Franco / Jacinta Sequeira

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *