Promove Jeneru, Fretilin Votus 3 Fo Ba Meza KP

Promove Jeneru, Fretilin Votus 3 Fo Ba Meza KP

- in Nasional
1216
0
branco

DILI-Relasiona rezultadu votasaun ba Seketaria no vice Sekretaria ba Komisaun Permanente (KP) lista husi opozisaun nian, maibe bankada Fretilin nia votus 3 fo ba sira tanba hakarak promove igualdade jeneru no komfigurasaun  meza PN reprezentante partidu hotu iha PN.

Lia hirak nee hatoo husi Xefe Bankada Fretilin Francisco Branco katak, atu klarifika deit rezultadu votasaun neebe halao horsehik hodi hili sekretaria no vice sekretaria meza KP, iha media sosial espekula no halo politiza oin-oin.

Ami hakarak klarifik katak ami nia deputadu nain 3 mak fo votus, maibe ida nee tuir konsensia no prinsipiu, nebe ami defende igualdade jeneru, nunee mos ami hakarak reprezentasaun partidu politika hotu atu iha reprezenta komfigurasaun iha meza PN,” katak Branco ba jornalista Sesta (09/02/2018) iha Bankada Fretilin.

Nia dehan, desde uluk kedas sira hakarak iha komfigurasaun meza PN iha partidu hirak neebe hetan asentu iha PN. Tanba nee iha reprezenta lista ba KP nee husi bankada opozisaun nian, maibe kooligasaun nian, laiha tanba sira nia hakarak desde uluk hakarak meza PN nee hetan reprezentasaun husi partidu politiku hotu iha PN.

Entretantu observasaun jornalista haree iha terenu katak, votasaun ba sekretaria ho vice sekretaria Komisaun Permanente (KP), lista nee mai husi bankada opozisaun mak hanesan bankada CNRT Deputada Terezinha Viegas sekretaria, no Bankada PLP Deputada Signi Chandrawati Verdial. Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *