Promove Feto Iha PN

Promove Feto Iha PN

- in Metro
1276
0
13159977_bYJzN

DILI- Reprezentante feto sira husu deputada foun, servisu ho diak, atu bele promove feto maluk iha Parlamentu Nasional.

Tuir Reprezentante Asosiasaun Feto Carlota da Silva Ximenes katak, sira fo konfiansa tomak ba deputada foun, atu bele koalia mos asuntu feto nian, iha parlamentu. Tanba sira mak sei promove feto.

Ami nia konfiansa ba ami nia maluk feto neebe tur iha parlamentu, laos debate deit ba asuntu seluk, hare mos ba asuntu feto nian. Sira mak sei promove mos ami feto iha parlamentu,” hateten Carlota ba STL via telefone Tersa, (09/08/2017).

Salienta tan, maske seidauk hatene lolos, feto ho porsentu hira mak tur iha parlamentu, maibe fiar katak, feto sira sei halao servisu ho diak, iha bankada neebe sira iha ba.

Nunee hanesan feto ida, sente apresia ho konfiansa partidu nian, hodi tau feto iha numeru kandidata nian atu bele tur iha parlamentu. No husu feto maluk sira, promove nafatin asuntu jeneru iha area remotas, atu mane bele fo oportunidade ba feto.

Iha fatin ketak, Feto Potensial Amelia Eustakia Pires hateten, deputada foun reprezenta povu no halao servisu ho responsabilidade. Terezinha De Deus

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *