Presu Sasan Iha Merkadu Lao Normal

Presu Sasan Iha Merkadu Lao Normal

- in Economics
2249
0
Kresementu

DILI-Tuir data husi dirasaun jeral estatistika das Ministeriu Finansas (MdF) katak presu sasan iha Merkadoria normal. Hahu husi  fulan Marsu too Abril 2017 grupu sasan neebe faan iha merkadu hanesan hahan no bebidas laos alkohol mai ho 0.0%, Grupu hotu neebe la inklui uma 0.0%, alkohol no tabaku 0,1%, ropa no sapatu 0.1%, uma  0.1%.

Iha fulan rua nee sasan iha merkadu lao norma, sasan hirak nee komunidade sei bele asesu hotu, Enkuantu kompara ho fulan Abril 2016 too abril 2017, nia dehan presu sasan iha inflasaun ituan hanesan, hahan no bebidas laos alkohol 0.7%  grupu hotu la inklui uma 0.5%, alkohol no tabako 0.9% Ropa no sapatu 0.5%, uma: 1.8%, manutensaun rutina ba equipamentus no mobiliariu uma laran – 2.9%, Saude 1.9% transportasaun 0.2%, komunikasaun  1.8%, rekreasaun no kultura  0.9%, edukasaun : 0.0%,” dehan Diretur Jeral Estatistika, Elias do santos Ferreira ba Jornalista sira iha Edifisiu Estatistika, Caicoli Dili, Tersa (16/05/2017).

Nia hatutan tan katak, sasan hirak nee sae ituan tanba Timor hetan importasaun sasan baziku sira barak liu husi Indonezia, entaun iha tempu natal sasan folin sae iha Indonezia konserteza Timor mos afeitadu.

Tuir nia katak, manutensaun rutina ba equipamentus no mobiliariu uma laran, nia dehan, mai ho 0.6%, saude 0.0%, transportasaun 0.2%, komunikasaun 0.0%, rekreasaun no kultura 0.0%, edukasaun 0.0%.

Iha parte seluk Director Ezekutivu Juvinal Diaz dehan, konkorda iha fulan Marsu too Abril sasan baziku neebe faan iha merkadu dadaun nee ho folin neebe normal, no la fo implikasaun ba inflasaun no poder kompras. “Sei stabil hanesan nee entaun la dun fo implikasaun ba ema kiik sira,” dehan Juvinal

Nia dehan Timor la afeita ba inflasaun iha merkadu laos tanba dezenvolvimentu ekonomika iha rai laran, maibe tanba Timor utuliza dolar amerika neebe kompra ho rupiah tun liu.

“Sasan neebe mak faan iha merkadu Timor nee mayoria mai husi Indonezia, mudansa politika iha Indonesia fo vantagen ba Timor,” nia dehan. Lucia Ximenes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *