Preparasaun EA Lao Diak

Preparasaun EA Lao Diak

- in Nasional
224
0

DILI-Prosesu preparasaun ba Eleisaun Antisipada (EA) iha tempu badak, ema hotu dehan preparasaun lao ho diak, tanba prosesu ba eleisaun nee laos buat foun.

ita nia prosesu eleitoral, ita halo iha eleisaun regular hanesan deit, nuneemos rezensamentu halo ba Eleisaun Antisip lao diak teb-tebes. Laos iha rai laran deit, maibe iha rai liur mos laos diak, rezensamentu eleitoral kuaze fulan ida lao ho diak, nunee total eleitores ou votantes hamutuk iha 784,286,” haktuir Ministru Administrasaun Estatal (MAE), Valentim Ximenes liu husi enkontru iha edifisiu STAE Caikoli, Dili, Segunda, (23/4/2010).

Nia dehan, kampana eleitoral lao diak los, ema bele insulta malu maibe, povu hakmatek.

Nunee mos Diretor Jeral Sekretariu Tekniku Administrasaun Eleitoral, Acilino Manuel Branco dehan, objetivu inkontru nee oinsa atu klarifika informasaun neebe espaila iha publiku katak, bele lori deklarasaun rezidensia no passaporte bele ba vota. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kuarta (25/04/2018). Augusto da Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *