Preokupa Lina Fronteira

Preokupa Lina Fronteira

- in Nasional, Politics
390
0
Lere1

Editora: Carme Ximenes

DILI – Xefe Estadu Maior Jeneral Falintil-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) Major Jeneral Lere Anan Timur Preokupa servisu iha lina fronteira, tanba  ho kondisaun neebe minimu, atu bele kontrola krime organizadu.

Dehan Lere ba jornalista sira, bainhira remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobato, Dili, Kuarta (19/02/2020).

Kona ba seguransa ita preokupa ho lina fronteira, tanba ita nia lina nee naruk, kondisaun minimu atu bele kontrola ita nia fronteira, entaun krime organizadu sira  bele tama mai iha ita nia rai laran, dehan Lere.

Nia dehan, importante tebes Forsa Defeza no seguransa iha ispiritu nasionalizmu neebe boot, atu labele fasilita krime organizadu tama iha rai laran.

Ita Timor oan  dala ruma falta ispiritu nasionalizmu fasilita krime organizadu, dala ruma ami sira lutu ba nasaun nee mak loke fali kuak, atu ema tama mai ita nia rai, katak Jeneral Lere.

Jeneral fitun rua nee buka tenta nafatin, atu iha futuru jerasaun, Komandu  bele komprede  nia knaar, nuudar lutu ba nasaun.

Nia mos apela atu membru Forsa Armadas, liu liu Ofisiais mantein neutralidade relasiona ho impase politika neebe mak iha. Tenke halao nia knaar tuir Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo nia liamenon.

Hau apela  ba Komandante hotu katak, ita nuudar ema, ita sala nain sempre komete sala, mais traisaun mak ita labele halo. Husu mos ba hau nia ofisiais sira  imi tenke leal ba instituisaun, leal ba komandante no leal ba estadu, hatete Lere.

Iha enkontru nee, Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo mos preokupa no fo hatene ba Xefe Estadu Maior Jeneral Falintil-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) nee katak, tenke asegura nafatin Forsa Armadas, atu nunee bele serbi estadu no nasaun.

Tenke foti aas interese nasaun, duke ema idak-idak nia intrese, atu nunee bele moris iha progresu profesionalizmu, nia hatete.

Nunee mos Komandante Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Komisariu Faustino da Costa dehan, situasaun politika iha rai laran lao diak, kalma no hakmatek, maski iha akontesementu balun, maibe situasaun diak hela.

Nia dehan, parte seguransa  kontinua asegura nafatin saida mak estadu no governu halo iha rai laran, relasiona ho impase politika neebe akontese.

“Ita nia Polisia sempre konjuntu hamutuk ho F-FDTL, atu asegura seguransa iha rai laran,” hatete Faustino. Rep: Emerenciana Pinto

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *