Prazu Fo Sai Rejultadu EA 72 Oras

Prazu Fo Sai Rejultadu EA 72 Oras

- in Nasional
315
0
JUSTICA e KRIME

DILI- Bainhira Comisaun Nasional Eleisaun lori rejultadu apuramentu nasional ba hatoo iha Tribunal Rekursu, Tribunal Rekursu iha prazu 72 oras atu fo sai rejultadu.

Prezidente Tribunal Rekursu, Deolindo do Santos hateten, ema hotu hatene katak horseik apuramentu nasional hotu iha CNE, entaun ohin fiksa iha sede CNE haruka mos kopia ba partidu sira ho STAE.

Prazu ba Tribunal Rekursu atu fo sai rejultadu nee iha 72 oras nia laran, signifika katak komesa Segunda CNE lori ba, entaun konta husi nee mais tarde kleur liu ita haree ba publikasaun sira neebe hau esplika ba ita boot sira nee, haree rekursu ho reklamasaun sira nee hotu tiha aprova rejultadu neebe maka hanesan ohin hau dehan kleur liu 28 de Maiu desizaun tenke sai,” dehan PTR Deolindo ba jornalista sira, hafoin remata misa selebrasaun loron independensia 20 de Maiu ba dala 16 iha igreja Motael, Dili, Sesta, (18/05/2018).

Nia hatutan, primeiru kestaun hirak nee deside hotu tiha lai, ho desizaun Tribunal Rekursu nian, depois maka ikus liu Tribunal Rekursu sei proklama sai rejultadu neebe Tribunal Rekursu halao iha loron 12 de Maiu 2018, ida nee maka Tribunal Rekursu sei halo maximu ate 28 Maiu iha fulan ida nee nia laran. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sabado, (19/05/2018). Carme Ximenes/Maria Lay

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *