PR Sei Kondekora Veteranus 74

PR Sei Kondekora Veteranus 74

- in Nasional
84
0
images

DILI-Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, sei kondekora veteranus hamutuk 74, iha loron 28 Novembru tinan nee.

Dehan  Vise Ministru  Administrasaun Estatal hanesan mos Komisaun Organizadora 28 Novembru Abilio Caetano ba jornalista sira, bainhira remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo ,iha Palasiu Prezidente Bairru Pite, Dili Segunda  (25/11/2019).

Abilio hatete, sira mai ho ekipa ida atu halo briefing hamutuk ho Prezidente Republika kona ba atividade serimonia no lalaok 28 Novembru nian.

Nia dehan, Prezidente Republika husu mos Komisaun Organizadora atu tau atensaun iha lalaok serimonia kondekorasaun orden Timor Leste ba veteranus sira.

Komemora 28 Novembru Prezidente Republika mak sai hanesan inspetor serimonia, nia sikuensia hanesan babain maibe Xefe Estadu mos sei kondekora ita nia veteranus 74 iha serimonia nee,dehan Abilio.

Ministru nee dehan, sidadaun neebe mak simu kondekorasaun nee, mai husi  veteranus iha rai laran rasik no  balun husi estranjeiru.

Aleinde nee, komisaun mos husu Xefe Estadu nia hanoin konaba figura istoriku neebe bele lee testu proklamasaun 28 Novembru, hanesan parte ida husi serimonia isar bandeira neebe realiza tinan tinan.

Entretantu bainaka neebe  partisipa iha serimonia nee mai husi embaixador neebe mak akreditadu iha Dili, nomos Ajensia internasional sira neebe mak iha Dili. Laiha konvidadus husi rai liur, tanba too agora komisaun organizadora seidauk simu informasaun husi orgaun soberania haat.

Iha biban nee mos komisaun Organizadora mos la esplika klaru, kona ba montante Orsamentu neebe mak gastu ba iha eventu 28 Novembru nee.

Maibe Ministru  husu media bele konfirma ba Sekretaria Jeral Komisaun Organizadora iha palasiu Governu.

Ba Komisaun Organizadora Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo dehan, kontenti  hasoru malu ho Komisaun Organizadora ba komemorasaun 28 Novembru neebe mak hatoo nia relatoriu ba iha PR rasik.

Prezidente Republika dehan, maske komemora loron 28 Novembru nee simples, maibe valoriza nafatin loron neebe mak determina nasaun nee sai independente.

Portantu kona ba preparasaun ba komemorasaun nee Komandante Jeral PNTL Komisariu Faustino da Costa mos relata ona serbisu PNTL nian, oinsa mak halo preparasaun seguransa ba loron importante nee ba iha Prezidente Republika Francisco Guterres Lú olo. Emerenciana Pinto

 

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *