PR Husu Joven Hadook Aan Husi Violensia

PR Husu Joven Hadook Aan Husi Violensia

- in Nasional
29
0
download (26)

DILI-Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo husu joven no foinsae sira hadook aan husi violensia no hahalok aat  tanba joven mak futuru nasaun nian.

Lia hirak nee hatoo husi Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo liu husi Mensajen Tinan Foun 2020 iha Palasiu Prezidente Bairru Pite Sabado (28/12)

Ba joven sira hotu, hau nia liafuan espesial ida tanba imi mak futuru Nasaun nian. Keta lakon konfiansa ba imi nia-an rasik, Hateke ba oin no fiar nafatin iha futuru Hadok imi nia-an husi violensia no hahalok aat. Prezidente Republika iha konfiansa ba imi no sei nafatin husu ba ita hotu hodi hanoin hamutuk dezenvolvimentu saida mak ita hakarak ba ita nia Pais, liu husi dezenvolve ekonomia ida independente, investe liu iha rekursus umanus, hodi nunee bele garante jerasaun foun sira-nia futuru, dehan PR Lu olo.

PR dehan Tinan foun hanesan mos tempu esperansa-nian, oportunidade foun ida, hodi hamutuk halo refleksaun klean ida konaba hahalok saida mak halo tiha ona, iha tinan kotuk, nuudar experiensia no lisaun, atu hateke ba futuru ba rai no Povu nia moris diak.

Durante hau nia mandatu, Iha tinan rua nia laran, nuudar Prezidente Republika, no tuir saida mak Konstituisaun haruka, hau buka loke dalan ba dialogu responsavel no konstrutivu ho Povu, liu husi vizita ba munisipiu sira, ho institusaun Estadu nian iha kada semana, ho sosiedade sivíl, ho konfisaun relijioza sira no mos ho komunidade internasional liu husi sira nia reprezentasaun iha ita-nia Pais. Dialogu ida nee tenke permanente hodi ita buka konserta ita-nia hanoin kona-ba asuntu interese nasional hanesan jere ita-nia rezerva finanseira obrigatoria ho rigor no transparensia. Husi sorin, atu hametin nafatin ita-nia kooperasaun ho rai sira seluk, dehan PR

Aman Nasaun nee dehan Nuudar komandante em Xefe Forsas Armadas nia valoriza dialogu regular ho forsa defeza no seguransa.

Lu olo dehan Ba tinan foun 2020, maske sei hasoru nafatin dezafius no insertezas, maibe ho persistensia no matenek sei iha esperansa hodi hakat liu nafatin ba oin.

Mai ita hotu aproveita tempu no oportunidade renovasaun ida nee hodi hamutuk kontinua servi ita-nia Povu no Nasaun Doben Timor-Leste, dehan nia

Nunee mos Arsebispu Metropolitana Arkediosege Dom Virgilio Do Carmo Da Silva, husu sarani harohan atu hadok aan husi violensia.

Dom Virgilio husu sarani sira harohan ba kosok oan atu nunee bele haraik dame no pas ba sarani idak idak atu nunee iha selebrasaun Natal no tinan foun nee ho unidade no hadook aan husi Violensia oin oin. Presiza hakiak mundu pas iha ema idak idak nia fuan atu konstrui pas iha idak idak nia fuan no familia no nasaun. Emerenciana Pinto

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *