PN Husu Redus Importasaun Fos

PN Husu Redus Importasaun Fos

- in Economics
35
0

DILI-Deputadu sira iha uma fukun Parlamentu Nasional, husu governu atu trasa planu hadia produsaun aihan iha rai laran no redus importasaun fos.

Preokupasaun nee hatoo husi Deputadu Bankada Khunto, Antonio Verdial, ba Jornalista sira iha Parlamentu Nasional, Kuarta (18/12/2019).

Hau hakarak kongratula maluk sosiedade sivil sira nia esforsu neebe agora lao no hau sente katak, iha futuru nafatin esforsu ajuda governu, tanba ita hotu hatene nasaun TL agora dadaun tama iha kategoria mal nutrisaun aas, dehan Antonio.

Governu katak Antonio tenke iha planu no hatama iha planu orsamental, agora dadaun governu da-8 konstituisional hadia hela hodi bele redus importasaun fos  iha rai laran.

Nia hatutan koalia kona ba seguransa alimentar no mal nutrisaun, primeiru tenke komprende saida maka seguransa aihan no saida maka nutrisaun. “Tuir hau nia kompredesaun seguransa aihan no nutrisaun katak, aihan neebe ita ema moris kuda no ita rasik konsumu tenke kria seguransa ba nutritivu balansu, adekuadu no sufisiente ba  familia, komunidade no nasaun,” tenik nia.

Nia relata katak hare ba kualidade no kuantidade aihan too ba populasaun iha teritoriu Timor laran, hahu husi ukun rasik aan too agora, TL nasaun ida sei importa fos husi nasaun seluk hodi substitui nesesidade populasaun iha aihan.  Nee hatudu katak, TL nasaun ida dependente liu ba fos importasaun.  Karik nasaun neebe produs fos la exporta too mai TL saida maka akontese, klaru katak sei fallansu iha inseguransa aihan.

Wainhira laiha fos maka sei hamosu hamlaha no sei hamosu tan buat rua hanesan  ida, hakotu ita nia pregrinasaun iha mundu ka mate, rua maka mal nutrisaun, esplika Antonio.

Nia afirma tan katak, nuudar reprezentante povu iha uma fukun, husu governu da-8  atu tau matan ba fos neebe agora dadaun ho kapasidade neebe aas tebes. Domingas Soares

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *