PN Aprova projetu Dileberasaun Nu 25

PN Aprova projetu Dileberasaun Nu 25

- in Politics
490
0
branco

DILI-Deputadu sira iha Parlamentu Nasional aprova projetu dileberasaun nu 25/3/5a, ho votus afavour 50, kontra 0, abstensaun 0.

Vise bankada FRETILIN Francisco Branco hateten, Atu formaliza atktu tomada depose Prezidente da Republika eleitu, entre bankada deside katak, presiza formaliza aktu ida nee neebe tuir lolos halo iha salaun Nobre Parlamentu Nasional,.

Neebe dokumentu ida nee ita atu formaliza deit, tranferensia fatin husi salaun Nobre Plenaria ida nee ba tasi tolu,” dehan deputadu Branco, iha PN, Dili, Tersa (25/04/2017).

Iha fatin hanesan Xefi bankada CNRT deputadu Natalino do Santos hateten, Bankada CNRT laiha obzesaun muda sede nee, so formaliza deit tuir artigu dois rezimentu PN neebe ke hateten, sede kuandu wainhira hakarak muda plenaria fora de sede tenke iha dileberasaun ida husi PN.

Nia dehan, Bankada CNRT hakarak rekomenda ba reprezentante Governu neebe iha PN, atu tau konsiderasaun ba plenaria neebe ke deputadu sira dilebera hodi muda husi fatin ofisi ninian ba iha tasi tolu. Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *