PN Aprova Komisaun Espesializadas Permanentes

PN Aprova Komisaun Espesializadas Permanentes

- in Politics
548
0
PN-VOTA

DILI– Deputadu iha uma Fukun Parlamentu Nasional (PN) Aprova Projetu Deliberasaun no 2/IV Konstituisaun Komisaun Espesializadas Permanentes ho votus afavor 59, kontra zero, abstensaun zero. Tanba nee iha komisaun 7 mak sei koloka deputadus kada komisaun maksimu nain 11 no minimu 7 pessoas.

Molok halo aprovasaun, iha diskusaun husi deputadus husi bankada sira, ikus mai hetan solusaun hodi aprova projetu deliberasaun no 2/IV kona ba Komisaun Espesializadas Permanentes liu husi sesaun Plenaria kuatru lejislatura.

Tuir Prezidente Parlamentu Nasional Aniceito Guterres katak Rezultadu ba diskusaun no votasaun Projetu De Deliberasaun no 2/IV Konstituisaun ba Komisaun Espesializadas Permanentes,   ho votus afavor 59, kontra zero, abstensaun Zero. Ho nunee deputadus sira aprova ona projetu deliberasaun ba Komisaun Espesializadas Permanentes.

Iha fatin hanesan Xefi Bankada Fretilin Francisco Branco hatete, “Ami Fretilin koloka hotu ona ema, maibe iha alterasaun ouituan neebe ami sei haree fila fali,”dehan nia iha Sesaun Plenaria, Segunda (11/09/2017) iha Uma Fukun Parlamentu Nasional.

Maibe, husi ninia parte sente kontente iha Primeira desizaun ohin (11/092017) hatudu rezultadu diak husi entendimentu bankada sira iha uma fukun PN. Neebe haree ba entendimentu iha uma fukun ida nee sinal diak tebes atu bele lao oin ho susesu.

Entretantu Vise Xefi Bankada Khunto Olinda Guterres hatete husi komisaun 7 kada komisaun presiza ema nain ida husi bankada ida ida nian maibe husi partidu Khunto ema nain 5 no sei hela tan komisaun rua. Tanba nee, iha tenpu badak sei hare ba kestaun nee. Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *