PN Aporva Lei Protesaun Floresta

PN Aporva Lei Protesaun Floresta

- in Politics
595
0
Parlamentu Nasional

DILI-Membru Parlamentu Nasional (PN) aprova ona lei protesaun ba floresta hodi fasilita guarda floresta nia serivsu iha baze. Lei nee aprova tanba durante guarda floresta sira uza deit dekretu lei numeru 5/2007 inklui lei UNTAET 19/2000 neebe konsederadu la dun forte.

 Durante nee seidauk iha lei spesifiku, entaun ita presiza kria hodi guarda floresta sira bele servisu diak liu tan iha baze,” dehan Presidente Komisaun D, neebe trata assuntu dezemvolvementu, ekonomia,  Jacinta Abucau  liu husi sesaun Plenaria iha PN, Segunda (15/05/2017).

Nia hatutan katak, prosesu aprovasaun iha lei nee konsege hetan votus afavor 52, kontra 0, no abstensaun 0, no situasaun nee hatudu deputadu sira konsidera lei ba floresta nee importante.

Nunee Deputada Fernanda Lay fo votus afavor ba lei nee, maibe nia ladun konkorda ho artigu 33 husi lei nee, neebe mensiona kona ba kriminaliza ema neebe sosa ai, lei nee la bele kriminaliza ema neebe sosa ai, tanba ema neebe sosa ai la hatene buat ida.

Hau nia preokupasaun nee ita iha regulamentu kona ba taa ai, loloos nee kriminaliza ema neebe mak taa ai laos sira neebe mak sosa ai,” dehan Lay.

Nia sujere ba governu atu halo sosializasaun ba komunidade sira hodi nunee sira bele iha konsiensia atu la bele taa ai arbiru.

Sekarik ema sira nee bele taa ai maibe tenke kuda fali ai seluk para labele hamosu degrasaun neebe mak ita hotu preokupa,” hatutan Lay.

Iha fatin hanesan Ministru Agrikultura e Peskas Estanislau Da Silva, hatete inisiativa governu hodi kriminaliza ema neebe sosa ai tanba wainhira kompredores ai laiha entaun ema sei la taa ai.

“Sira tesi tanba iha komprador sei laiha komprador sira mos la tesi nee, numeru ema ta ai arbiru hahu menus tanba kuaze komunidade hotu-hotu iha area remotas no sidade barak mak asesu ona ba eletrisidade, agora komunidade barak mak tein etu sira uza fugaun no eletrisidade,” dehan Estanislau. Lucia Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *