PN Apoia Lori Veteranus Falsu ba Hotel Becora

PN Apoia Lori Veteranus Falsu ba Hotel Becora

- in Notisias Online
807
1
Antigu

DILI-Reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional (PN), konkorda 100%  estetimentu husi Presidenti Republika Taur Matan Ruak neebe  hatete, atu lori veteranus falsu sira ba toba iha Hotel Becora.

Vise Presidente bankada FRETILIN, deputada Josefa Pereira Soares apoia 100% Presidente Republika Taur Matan Ruak nia hanoin, maibee susar tebes atu identifika veteranus falsu, maske deputadu sira iha Parlamentar iha dadus neebe haruka ona ba komisaun homenajen.

Hau apoia 100% Presidenti Republika Taur Matan Ruak ninia hanoin, agora ke susar teb tebes ita atu identifika veteranus falsu nee, ami husi Parlamentar iha dadus neebe ke haruka ona ba iha komisaun homenajen rasik too ohin loron ami seidauk hetan buat ida,” dehan deputada Josefa ba jornalista sira iha PN, Dili, Tersa (15/12/2015).

Deputada Josefa hatete, veteranus falsu foin nain 4 ou 5 mak sira hatama ba iha Tribunal mais restu nee seidauk, maibee veteranus falsu barak tebes.

Iha fatin fatin hanesan membru PN husi bankada CNRT, Cesar Valente hatete, diak liu lori veteranus falsu sira nee ba toba iha hotel Becora para hodi hatudu katak nee krimi kontra estadu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun, Kuarta (16/12/2015). Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

1 Comment

  1. Hau espera katak sei halo no hatudu duni ba povu maubere lei inan legal nebe mak regula ona iha nasaun demokratiku para kaptura autor – autor koruptor klarifikasaun falsu ba hotel berbintang gelap becora.

Leave a Reply to Martin Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *