PN Adia Debate OJE 2020

PN Adia Debate OJE 2020

- in Economics, Headline, Politics
121
0
arton125130

DILI-Parlamentu Nasional liu husi reuniaun lider bankada, deside  adia debate Orsamentu Jeral Estadu tinan 2020. Tanba tuir rejimentu hatete, bainhira halao diskusaun labele iha interupsaun.

Primeira Vise Parlamentu Nasional (PN) Maria Angelina Sarmento hatete, enkontru lider bankada Tersa-Feira  horsehik dia 26 Novembru, lider bankada sira hotu ho meza konkorda atu adia tan debate OJE 2020 ba Segunda-Feira, dia 2 Dezembru.

Nia dehan,  ho razaun ohin Kinta red PN sei fo tempu loron tomak presta omenajen ikus ba deputadu Gilman, no  sei asiste serimonia funebre . Tanba nee husik PN presta lai omenajen ikus ba deputadu Gilman, inklui liu tiha loron 28 Novembru mak bele debate.

Razaun adia tanba rejimentu PN hatete iha debate labele iha interupsaun, no konsekutivu, nee mak deputadu sira konkorda, adia ba 2 Dezembru. Interupsaun nee tanba sei komemora loron 28  Novembru, inklui PN hasoru situasaun tristeza tanba neebe sei presta omenajen ba deputadu Gilman,hatete Vice Angelina.

Nia haktuir tan katak, iha rejimentu kuandu tama ona ba debate, tenke lao labele iha interupsaun, maibe agora dadaun PN hasoru loos situasaun tristeza nia laran, tanba lakon deputadu em efetividade funsaun hanesan deputadu iha PN.

Angelina  esplika tan katak, atu hahu debate horsehik (Tersa red) nee, entaun ohin (Kuarta red) suspende tanba sei haree ba serimonia funebre ba deputadu Gilman, nunee  aban (Kinta red) feriadu nasional tanba 28 de Novembru, ida nee latuir ona rejimentu katak debate lebele iha konsekutivu no laiha interupsaun, nee mak adia.

Tuir nia katak, rejimentu debate jeneralidade loron 3, espesialidade loron 10, neebe segunda dia 2 mak debate, final global iha sala loron nee depende mos ba iha evolusaun lao iha PN.

Tanba iha deputadu sira hanoin atu halo proposta ba eluminasaun no aditamentu ba OJE 2020, karik mosu proposta barak husi bankada governu no opozisaun, presiza haree tempu espesialidade loron 10 iha sufisiente ka lae.

Karik laviavel, PN sei delibera atu aumenta tan loron, hodi  akomoda diskusaun too rohan,hatete Angelina.

Nia dehan, laos nee deit maibe atu bele fo espasu ba deputadu sira halo debate ba proposta neebe aprezenta, tanba tuir rejimentu katak laiha proposta entaun laiha debate, maibe iha proposta tempu loron 10 lasufiente bele extende tan tempu. Enkuantu ba final global, nee depende ba evolusaun iha debate.

Nunee mos Deputadu Bankada Fretilin Fabião Oliveira hatete, horbainruak (Segunda red) adia ona, tanba deputadu Gilman husi bankada UDT hakotu nia vida, neebe tenke respeitu. I tuir planu adia ba horsehik Tersa red, maibe horeshik mos adia tan, tanba sei haree hela ba sesaun solene deputadu Gilman.

Tuir informasaun hau rona lider bankada sira halao hela enkontru hodi haree ba ajenda nee, maibe informasaun katak Segunda dia 2 Dezembru mak foin debate,hatete Fabião.

Nia hatete, laos deit haree ba deputadu Gilman nia mate, maibe iha mos loron istoriku dia 28 de Novembru, nee ema hotu sei konsentra ba atu komemora loron istoriku nee. Neebe debate jeneralidade OJE 2020, sei adia ba Segunda 2 Dezembru. Guilhermina Franco

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *