PM Rekoinse Ejekusaun OJE 2018 Lamaximu

PM Rekoinse Ejekusaun OJE 2018 Lamaximu

- in Nasional
208
0
osan-pv

DILI-Primeiru Ministru Taur Matan Ruak rekoinese ejekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2018 seidauk maximu, tanba Orsamentu nee aprova ba fulan haat, maibe ejekuta ba fulan tolu deit.

Xefi Governu hateten, Ejekusaun OJE 2018 komesa ona maske seidauk makas, maibe espera ejekusaun ida nee lao ho diak, tanba fulan Setembru OJE 2018 aprova ba fulan haat, maibe fulan Setembru hatama tiha ba duodesimu, entaun ejekusaun fulan tolu deit.

Ami espera katak ejekusaun ida nee lao ho diak, klaru kea mi labele previzaun ke se laejekuta hotu, tanba fulan Setembru orsamentu 2018 aprova ba fulan haat, Setembru, Otubru, Novembru no Dezembru primeiru estar Setembru nee ami hatama tiha duodesimu, entaun fulan tolu deit, fulan tolu nee ejekusaun fulan rua ho balu deit,” dehan PM TMR ba jornalista sira, hafoin remata enkontru ho PR, iha Palasiu PR Nicolau Lobato, Dili, Kinta (18/10/2018).

Maske nunee eis aman nasaun RDTL atual Primeiru Ministru iha Oitavu Governu Konstitusional nee hateten, Ba Ministeiru sira neebe mak sei mamuk nee sempre afeita ba ejekusaun, maibe governu halo esforsu tomak para minimize impaktu iha ejekusaun orsamental.

Portantu responde konaba Ministeiru balu seidauk ejekuta ninia Orsamentu, Xefi Governu hateten, Laos dehan Ministeiru hotu hotu laejekuta, balu komesa ona ejekuta, balu iha problema oituan entaun tempu nee Ministeiru Finansas servisu makas  parke fre blance nee totalmente los mais sira komesa halo operasaun tanba Ministeiru balu nee iha mudansa estrutura.

Iha parte ketak Diretor Asosiasaun HAK Manuel Monteiro hateten, estrutura VIII Governu Konstitusional neebe lakompletu iha implikasaun ba OJE 2018, tanba primeiru Ministeiru ida tenke halao rasik ninia orsamentu, bainhira Ministeiru nee halao rasik ninia orsamentu maka nia hatene lalaok ejekusaun nee oinsa, nunee bele ejekuta programa no orsamentu nee ho diak. Notisia kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (19/10/2018). Carme Ximenes

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *