PM Mari: Hakarak Povu Tur Hakmatek Vota Afavor ba OR

PM Mari: Hakarak Povu Tur Hakmatek Vota Afavor ba OR

- in Nasional
1217
0
Alkati

DILI – Primeiru Ministru Mari Bin Amude Alkatiri hakarak povu moris hakmatek iha prospeiru nian laran, deputadu tenke hatudu bom sensu hodi vota afavor ba Orsamentu Ratifikativu neebe maka dadaun nee husi governu dahitu atu aprezenta ba iha Parlamentu Nasional (PN).

Se ita hotu iha bom sensu, ita hotu hakarak povu nee tur hakmatek uituan no ita hotu-hotu hakarak devidas neebe maka governu anterior sira halo ita selu maka deputadu sira tenke vota afavor hodi aprova orsamentu ratifikativu,” dehan PM Mari ba Jornalista sira hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo, iha palasiu Prezidensial Bairru Pite, Kinta (9/11/2017).

Xefe governu nee esplika orsamentu ratifikativu nee importante tebes tamba atu halo alokasaun ba iha Ministeriu sira neebe foun hanesan iha VI governu la iha, maibe iha VII governu nee rasik hanessan iha Primeiru Ministru iha nia adjuntu rua maka adjuntu Primeiru Ministru.

Lider ezekutivu nee esplika iha Orsamentu Jeral Estadu 2017 um billlaun tresentus milloes,  agora ho aumenta osamentu ratifikativu sai ba um biliaum  seis sentu setenta milloes, ema balun interpreta katak osamentu ratifikativu maka um Billaum seis sentu setenta milloes  neebe boot liu OJE 2017 nee lalos.

Alem ida nee hatan ba programa governu neebe maka sei apresenta II vez ba Parlamentu Nasional hodi halo apresiasaun, PM Mari hateten nia parte seidauk ajenda hodi tau data fixa bainhira maka programa faze daruak governu VII atu apresenta hikas ba PN. Natalino Costa

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *