Partesipasaun Veteranus Ba Dezenvolvimentu Hatudu Progresu Diak

Partesipasaun Veteranus Ba Dezenvolvimentu Hatudu Progresu Diak

- in Nasional
117
0
1604382_1033057823486533_1559829927161377424_n

DILI-Partesipasaun Veteranus nian ba dezenvolvimentu rai laran, hatudu dadauk ona progresu diak, tanba Veteranus balun hahu hola parte iha klase kompana nian, no balun deit maka benefisiu fulan-fulan simu deit.

Kestaun nee fo sai husi Veteranus Cesar Valente ba STL Tersa (08/01/2019) iha Parlamentu Nasional.

Hau hanoin estadu ho publiku hakarak partesipasaun veteranus nian, ba iha dezenvolvimentu rai laran ho masimu maka, estadu tenke kria kondisaun, oinsa veteranus sira bele iha organizasun ida neebe diak, ho nunee bele organiza malu hodi partesipa iha prosesu dezenvolvimentu iha rai ida nee,”informa Eis Deputadu terseira lejislatura atul Veteranus.

Karik veteranus sira mosu derpente deit iha prosesu ida maka, publiku bele kestiona katak, tanba sa maka veteranus sira mai fali iha nee, ida nee mos bele impede partesipasaun veteranus nian ba iha prosesu dezenvolivimentu rai laran.

Iha fatin hanesan Deputadu Cornelio Gama (L7) hatutan, kontribuisaun veteranus nee boot tebes, hahu husi luta ba ukun rasik aan no mai too ohin loron, no veteranus barak maka hetan fiar husi governu hodi halo projetu balun iha rai laran hanesan eletrisidade, tanba nee husu atu sura mo kontribuisaun veteranus nian. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sexta (10012019). Madalena Horta/Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *