• Tribunal Haruka Despaisu Ba PN, Konfirma Pozisaun Vicente

  Dili- Relasiona ho kazu Vicente Guterres atu mai hatan iha Tribunal, maka Juis Titular haruka ona despaisu ba iha Parlamentu Nasional, atu halo konfirmasaun konaba kargu ninian agora dadaun. Ami haruka ona despaisu ida ba iha ...

 • MOP Halo Revizaun Ba Planu Sanitasaun

  DILI-Ministeriu Obras Publiku (MOP) liu husi Diresaun Agua de Potavel (AdP), halo revizaun ba planu sanitasaun masterplan reviu ba 2020- 2026. Liu husi intervista Ministru Obras Publiku Salvador Eugenio Soares Pires hateten, seminariu ida nee hetan ...

 • Embaixador China Aprezenta Karta Kredensial

  DILI-Embaixador China Xiao Jianguo aprezenta karta kredensial, ba Prezidente da Republika Francisco Guterres Lu Olo, iha Palasiu Prezidente Nicolau Lobatu, Dili. Hafoin remata aprezenta karta kredensial ba Prezidente da Republika Direitores Bilaterais da Asia Norte, Sentral ...

 • SM Abandona Voluntariu SI 2

  Dili-Liu husi prosesu identifikasaun, Servisu Migrasaun (SM) Sidadaun Indonezia nain rua voluntariamente fila ba sira nia rai, tanba viola vistu. Sidadun Indonezia nain rua kaer husi Ofisial polisia Suku (OPS) Comoro, iha area Aimutin, Sidadaun Indonezia ...

 • Komisaun F PN Halo Fiskalizasaun HNGV

  DILI-Komisaun F Parlametu Nasional (PN) halao Fiskalizasaun iha Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV), hodi hare konaba probelma ekipamentus no atendemetu pasiente nomos Hijene. Tuir Prezidente Komisaun F PN, deputada Maria Barreto hateten, premeiru sira mai haree ...

DILI– Stok material konstrusaun hanesan Besi no Semente menus iha merkadoria, tanba durante nee TL ...

DILI- Lei Violensia Domestika (LVD) neebe iha, halo ema latauk hatoo keixa ba polisia bainhira ...

asesu-bee
Politics

DILI-Ministeriu Obras Publiku (MOP) liu husi Diresaun Agua de Potavel (AdP), halo revizaun ba planu sanitasaun masterplan reviu ba 2020- 2026. Liu husi intervista Ministru Obras Publiku Salvador Eugenio Soares Pires hateten, seminariu ida nee hetan apresiasaun husi ...
0
KURU BEE
Metro

DILI– Governu liu husi Ministeriu Obras Publiku (MOP) Planeadu ona atu dada bee mos husi Postu Administrativi Railaku, Munisipiu Ermera mai Dili. Tanba preblema neebe maka komunidade iha Dili laran infrenta agora nee maka bee mos. Tuir Ministru ...
0

DILI-Oras nee dadaun prosesu koreksaun material ezame nasional kontinua lao diak, tanba nee, Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), bele garante, fo sai rezultadu ida nee, iha inisiu fulan Dezembru nian laran. Kestaun nee fo sai husi Ministra ...