December 5, 2019
Breaking News
 • Alterasaun LPV, Kompetensia AMP

  DILI-Halakon pensaun vitalisia nuudar kompromisiu eleitoral iha kampana, tan nee atu halo alterasaun ba Lei Pensaun Vitalisia kompetensia Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP)  iha Parlamentu Nasional (PN). Tuir Deputadu Fabião de Oliveira husi Bankada FRETILIN  alterasaun ...

 • Presiza Kumpri Promesa

  DILI-Atu hamenus krime neebe akontese,governu  presiza kumpri promesa kampana iha elisaun jeral tinan 2018. Dehan Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur ba jornalista sira, hafoin remata enkontru ho Prezidente Republika Francisco Guterres ...

 • Governu Deside Hatun OJE

  DILI- Primeiru Ministru Taur Matan Ruak konvoka reuniaun  ho membru governu da-8, iha Palasiu Governu, hodi  deside redus Orsamentu Jeral Estadu 2020 ho montante biliaun $ 1.950,liuliu iha kategoria bens no servisu.  Ministra Finansas Interina Sara ...

 • Uza Duo-Desimu Implika Dezenvolvimentu

  DILI-Bainhira uza osan duo-desimu iha fulan Janeiru tinan oin, sei implika ba dezenvolvimentu ekonomia rai laran, tanba debate Orsamentu Jeral Estadu 2020 seidauk hahu. Kestaun nee hatoo husi deputadu bankada FRETILIN Fabião Oliveira ba jornalista sira, ...

 • AMP Laintende Malu, OJE  Retira

  DILI-Governu retira  proposta Orsamentu Jeral Estadu 2020 iha Parlamentu Nasional, tanba durante diskusaun  membru Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP) neebe mai husi partidu tolu CNRT, PLP no KHUNTO laintende ona malu. Deputadu bankada FRETILIN Fabião de ...

DILI-Bainhira uza osan duo-desimu iha fulan Janeiru tinan oin, sei implika ba dezenvolvimentu ekonomia rai ...

DILI-Tribunal Distrital Dili, halao julgamentu ba arguidu ho inisial SS, neebe tenta ou koko hasai ...

c69f08e781e1d63ea1602bb78748fcd0_w340_h250_cp
Nasional

DILI-Sosiedade Sivil apresia Parlamentu Nasional, tanba iha seriadade hare proposta Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2020 neebe aprezenta husi governu. Tuir Diretor Exekutivu FONGTIL, Daniel Santos do Carmo,  ema hotu preokupa levantamentu estimativu fundu petroliperu sei implika ba fundu ...
0
Lere1
Nasional

DILI-Komisaun Organizadora ba rekrutamentu membru Falintil-FDTL foun, sei aumenta tan formulariu ba iha munisipiu sira atu joven sira bele konkore ba vaga neebe iha. Tuir Xefe Estadu Maior Jeneral Falintil-FDTL, Major Jeneral Lere Anan Timur, distribuisaun formularia dadaun ...
0

DILI-Graduadus neebe remata estudu iha Dili Institute of Tecnhology (DIT) tenke iha mehi neebe boot, uza matenek hodi serbii, halo kreatividade ho inovasaun para bele sai lider transformador  bazeia ba kultura akademika. Magnifiku Reitor DIT, Alvaro Menezes Amaral, ...