• Juis Jose Makina Fotokopia TDD Avaria Makina Printer Menus

  Dili- Juis Administrador Tribunal Distrital de Dili, rekonese katak, agora dadaun iha tribunal dili enfrenta fasilidade, hanesan makina fotokopia avaria, no makina atu printer ba ofisial sira iha seksaun menus. Lia hirak nee, hatoo husi Juis ...

 • Enkontru AMP, Buka Servi Povu

  DILI—Enkontru alargada neebe  Partidu Aliansa Mudansa ba Progresu (AMP), sei halao  iha Abril laos koalia asuntu remodelasaun, maibe atu fahe informasaun, halo avaliasaun servisu hodi servi diak povu. Tuir Xefe Bankada CNRT, Duarte Nunes planu deputadu ...

 • Dekretu Lei, Taka Dalan Governu Ejekuta OJE

  DILI – Bankada Fretilin  iha uma fukun Parlamentu Nasional konsidera ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu 2019 sei minimu tebes, tanba governu sei hein aprovasaun  dekretu ezekusaun. Tuir Deputada Maria Angelica Rangel, ezekusaun minimu tanba KM tenke halo ...

 • Luta Hamutuk  Husu Xanana,  Publika Prosesu Hola  Asoens  Cono No Shell

  DILI- Sosiadade Sivil husu ba Negosiador Prinsipal  Kay Rala Xanana  Gusmao,   atu publika  prosesu  halo akisaun ba asoens  Cono Philips no Shell Energy  nunee publiku bele  hatene lolos prosesu  hola assoes   kompania esplorasaun ba Gruiter Sun ...

 • Lu-olo” Estadu Tenke Define Area Intervensaun Relasaun Seguransa Interna

  DILI– Presidente Republika Fransisco Guterees Lu-Olo, hateten estadu tenke define area intervensaun relasaun ho seguransa interna (SI). Kestaun nee hatoo husi Presidente Republika Fransisco Guterres Lu-Olo, liu husi nian diskursu Kuarta Feira 27/03 wainhira partisipa seromionia ...

DILI – Embaixadora Estadu Unidus Amerika ba Timor Lente, Kathleen M. Fitzpatrick, ho governu Timor ...

FETO
Nasional

AINARO-Komisaun Nasional Timor Leste ba UNESCO (KNTLU), halo expozisaun kultura, edukasaun no siensia ba estudantes, nomos realiza seminariu, ho tema “prezerva kultura hodi kontribui ba dezenvolvimentu sustentavel”. Expozisaun nee halao iha edifisiu Munisipal Ainaro, neebe hetan marka prezensa ...
0
osan
Nasional

DILI-Ezekusaun orsamentu jeral do estadu tinan 2019 nian monu uituan, tanba iha fulan Janeru governu la ho doudesimu, no Fevereiru ba Marsu nee maka governu foin ezekuta lolos. maibe la signifika katak ezekusaun sei atraza. Kestaun nee fo ...
0

DILI-Atu proteje direitu professor sira nian, Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), tenke kria lei ida atu bele garante professor   iha eskola. Kestaun nee hatoo husi Direitor ESJ Finantil, Aloysiuk Mau Berek, hatete, presiza lei ba professor  nee ...