P-PN Hasoru PM Koalia OJE

P-PN Hasoru PM Koalia OJE

- in Nasional
363
0
Fideliz

DILI– Primeiru Ministru Taur Matan Ruak (PM) hasoru malu ho Prezidente  Parlamentu  Nasional (PPN) Arao Noe, koalia ba makina estadu laiha osan, tanba nee atu finansia depende ba promulagasun  Prezidente Republika ba OJE 2018.

Hafoin remata hasoru malu Ministru Reforma Lejislativa i Asuntu Parlamentar, Fidelis Magalhaes hatete, ohin nee entre orgaun soberanu 2 atu haree ba lalaok politika, no haree mos faktu katak sei hein hela orsamentu neebe mak seidauk promulga.

Iha implikasaun seluk hanesan estadu ou governu atu finansia atividade estadu nian ita presiza OJE, nebe depende ba  promulgasaun oje nee agora seidauk neebe ita hotu hein PR sei promuoga iha tempu badak, atu bele garante pagamentu sira, i nunee mos bele halo kobertura  ba nesesidade ita nia populasaun sira nian,” katak Fidelis ba jornalista  Sesta (14/09/2018), iha PN.

Nia hautan, PR mak sei uza ba nia kompetensia tomak PR nian neebe mak ezerse tomak nia knaar, komforme konstituisaun.  Espera katak iha tempu badak bele hetan desizaun para bele normaliza ekonomia rai laran no mos bele normaliza faze prosesu dezemvolvimentu.

Nunee mos Prezidente PN Arao Noe hatete, agora iha ona dia 14, tanba dia 15 ba leten nee prosesu ba pagamentu, maibe PR seidauk promulga oinsa atu halo prosesu pagamentu ba fulan Setembtu nian. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Segunda (17092018). Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *