Orsamentu Tokon 200 Laezekuta

Orsamentu Tokon 200 Laezekuta

- in Politics
52
0
download (21)

Editora: Carme Ximenes

DILI– Orsamentu Jeral Estadu tinan 2019 hamutuk biliaun $1.482, maibe governu ezekuta deit biliaun $1.240 no tokon $200 mak laezekuta.

Ministra Finansas Interina Sara Lobo Brites hatete, taxa ezekusaun OJE 2019 nian ezekuta  porsentu 84, neebe sei total ezekusaun porsentu 16 mak la konsege ezekuta.

Ezekusaun  2019 nian, ita nia planu bazeia ba montante OJE 2019 nian hamutuk biliaun U$1.482, ami ezekuta pur volta bilaun U$1.240 resin, entaun sei iha  tokon $200 mak la ezekuta, maibe ida nee ita koalia kona ba orsamentu, entaun too fim do ano kuandu la ezekuta nee nia hangus ona, tanba orsamentu nee planu kuandu ita la gasta kaduka, dehan Sara ba jornalista sira, iha PN, Dili, Segunda (06/01/2019).

Nia dehan, ezekusaun neebe too deit iha  porsentu 84, Orsamentu Jeral Estadu 2019 promulga iha Fevereiru 2019 no hahu ezekusaun iha fulan Marsu 2019.

Primeiru trimestre ezekusaun kiik maibe, depois orsamentu pormulga, ita iha fulan sia,  ita ezekuta entaun nee tempu badak tiha ona, iha prosesu balun nee mak kompleksu  no iha balun neebe atraza nee kontribui ba ezekusaun maibe  pursentu 84 nee ami sente diak ona, dehan nia.

Nunee mos antes nee Deputadu PLP Abel Pires hatete, ezekusaun menus tanba membru governu lakompletu nee prezudika ba ezekuta OJE, agora dadaun ezekusaun OJE mos menus, neebe labele dehan laiha impaktu.

Nia hatete, haree ba kestaun nee Prezidente Republika (PR) mos tenke hanoin ba kestaun ida nee, tanba membru governu lakompletu konserteza kapasidade ezekusaun mos menus.

Entretantu OJE 2019, Prezidente Republika Francisco Guterres Lu Olo, promulga iha 7 fevereiru ho montante biliaun $1,482,

Husi montante biliaun $1.482 nee fahe ba kategoria hanesan salariu no vensimentu  tokon $214, bens no servisu tokon $472,9, transferensia publika tokon $362, kapital menor tokon $31,2 no kapital dezenvolvimentu tokon $400,7. Luciana Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *