Nomeasaun Adjuntu PJR, Carmelita: Laprense Rekezitus, PR Hakat Liu Primeira Klase

Nomeasaun Adjuntu PJR, Carmelita: Laprense Rekezitus, PR Hakat Liu Primeira Klase

- in Nasional
369
0
21392480_1032358820235272_1056240587_o

DILI-Relasiona ho Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu Olo halo nomeasaun Alfonso Lopez ba Adjuntu Prokurador Jeral Republika, nee laprense rekezitus, tanba Timor-Leste sei iha prokuradoria primeira klase, tanba sa tenke hakat liu ba segundu klase.

Tuir Deputada CNRT atual Prezidente Komisaun A Carmelita Moniz hatete, atu halo nomeasaun ezonerasaun ba Prokurador Jeral da Republika ho mos Adjuntu Prokurador Jeral da Republika nee kompetensia exkluziva Prezidente Republika nian. Maibe antes de Prezidente nomeia lei iha statutu majislatura Ministeriu Publiku hatete, rona konsellu superior majislatura judisial. Tanba konsellu superior majislatura judisial mak hatene kona ba klasifikasaun hanesan terseira, segundu no primeira klase, tanba lei ezije primeira klase, ho klasifikasaun muito bom.

Se karik ita iha prokuradora primeira klase neebe nunka okupa kargu ida nee entaun PR hakarak ka lakohi tenke hili tuir lei, i hili prokuradora neebe primeira klase labele haksoit liu ba segunda klase nee tuir lei hatete. Ba primeira klase foin mak nain 3, hanesan Prokurador Jeral Republika rasik, Prokuradora Adjuntu Sesante Zelia Trindade, ida mak Angelina Saldanha. Hau husu ba PR halo nomeasaun tenke tuir rekezitus tuir lei”, hatete Deputada nee ba STL Kinta (11/10/2018) iha PN.

Deputada nee dehan, haree ba PR nomeia Adjuntu PJR mai husi segundu klase, i lei iha artigu dispozisaun tranzitoriu ida hatete se karik iha Prokuradoria Jeral Republika sira seidauk iha primeira klase, entaun PR bele hili husi segunda klase hodi prense ba kargu neebe mak iha. Maibe realidade tuir dadus statistika neebe iha Prokuradoria Jeral Republiku Timor iha ona prokurador primeira, segundu no terseira klase.

Nia afirma, haree ba lei statutu majislatura MP, PR nomeia Adjuntu PJR laprense rekezitus neebe lei hatete, tanba iha hela prokuradora republika primeira klase ida, tanba saida mak tenke haksoit liu ba segundu klase.

Nunee mos Deputadu Fretilin David dias hatete, tuir prosedimentus legais tenke respeita, tanba sosiedade ida atu moris diak ho loos, tenke iha lei ho normas neebe regula moris, tranba nee tau buat sira nee para labele iha komflitu sira. Karik nomeasaun segundu klase nee mak loos, keta halo iha loron ema sira iha primiera klase nee bele rekore ba tribunal, tanba direitu ba ema nia kareira. Notisia Kompletu lee Iha Jornal STL iha edisaun Sesta (12/10/2018). Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *