Nobel da Paz Prontu Partisipa Ezame Nasioal

Nobel da Paz Prontu Partisipa Ezame Nasioal

- in Edukasaun
1101
0
enem02

DILI-Bazea ba kalendariu Ministeriu Edukasaun (ME), katak eskola Sekudariu Privadu ho Publiku sei partisipa iha ezame Nasional neebe realiza iha loron 23 to 25 Outubru 2017, needuni Finalista Eskola Sekundariu Novel da Paz hamutuk nain 1. 287 sei partisipa.

Tuir  Diretor  eskola sekundariu nove da paz, Pedro Menezes, dehan, tuir kalendariu  ezame  nasional ninia  difinitivu  tiha ona katak, iha loron  23-24 too  25  fulan Outubru  hahu  ezame nasional  data ida neebe mak fiksu ona, needuni eskola hot-hotu tenke  kumpri orariu neebe mak  estadu trasa tiha ona.

Kalendariu  ezame  nasional ninia  difinitivu  tiha ona katak, ha loron  23-24 too 25  fulan Outubru hahu  ezame nasional  ba nuno ano, e desimu segundu ano, nee data ida neebe mak fiksu tiha ona, neebe ami nian eskola privadu ou katolika  ami labele halo buat ida, tanba ami kumpri orariu neebe mak estadu no governu  trasa tiha ona,” dehan Pedro ba STL iha nia knar fatin Kintal Boot Dili Kuarta  (06/09/2017).

Nia informa tan katak eskola ida nee, numeru ida neebe mak boot teb-tebes, maske nian kondisaun eskola aat, maibe sira hakarak atu servi povu nian oan sira neebe mak  mai husi foho, tanba sira mos mai husi foho, entaun sira prontu atu simu povu nian oan.

Nunee mos Rosario Mendes, hanesan estudante terseiru ano, dehan, nudar estudante, iha dever no kompetensia tomak, atu bele esforsu aan estuda, atu nunee bele  hetan vAlor neebe mak diak iha ezame nasional neebe mak  sira sei halao iha fulan Outubru nia laran, tanba professor sira fo deit material, maibe oinsa mak estudante ida-idak  buka meius  ida para  atu prepara  aan estuda, hodi hasoru ezame nasional.

Hau hanesan estudante terseiru ano, dehan, nudar estudante, iha dever no kompetensia tomak, atu bele esforsu aan estuda, atu nunee bele hetan vAlor neebe mak diak iha ezame nasional neebe mak sira sei halao iha fulan Outubru nia laran, tanba professor sira fo deit material, maibe oinsa mak estudante ida-idak buka meius ida para atu prepara aan estuda,” dehan nia.

Maria da Costa nudar estudante Nobel da Paz agora dadaun nia hahu prepara aan estuda, atu nunee iha fulan Outubru mai bele hasoru ezame nasional, tanba ezame nee rasik sei halao durante loron tolu nian laran, hahu iha loron 23 too 25 foin remata, maibe atu estada ka la estuda, depende fali ba estudante ida-idak, tanba bainhira atu hetan rezultadu diak, tuir ema ida-idak nian preparasaun. Jacinta Sequeira

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *