Muda LNG, PN Husu Esplikasaun

Muda LNG, PN Husu Esplikasaun

- in Politics
26
0
download (5)

DILI-Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu governu  atu fo esplikasaun kona ba muda planta Likuifed Natural Gas (LNG) husi Suku Maluru Beasu, Munisipiu Viqueque, ba Postu Asministrativu Natarbora, Munisipiu Manatutu.

Deputadu Bankada Fretilin, Dario Madeira dehan, 2015  liu husi  estudu lubuk ida   hatudu rezultadu laiha duvida kuandu planta LNG nee mai tau iha Beasu,   gasta  povu nia osan lubuk ida  atu halo iha neeba.  Preokupsaun governu nia tau LNG iha Beasu tanba komuniade  husu indimizasaun boot.

Governu nia hakarak saida? Komunidade sira agora preokupa hela maibe derepente deit sira rona desizaun muda ba fila fali Natarbora, razaun saida! difikuldade saida mak akontese iha Beasu,  Xefe Negosiador  ho Timor GAP deside hodi muda fali ba Natarbora, dehan  Dario liu husi Sesaun Plenaria Tersa (09/12/2019).

Nia afirma katak,  komunidade Suku Maluru Beasu, kolobora ho estadu,  sira retira   tiha sira nia proposta e oferese rai ba estadu atu nunee  planta LNG nee bele tau duni iha neeba. Tanba nee tenke halo esplikasaun tanba ida nee laos ba  povu Viqueque ka Beasu deit,  maibe ba Timor oan tomak.

Deputadu nee afirma, komunidade  sai vitima hahu husi 2008 too 2009, tanba programa  PNDS neebe loloos tama iha Suku Maluru Beasu, kuazae tinan rua  nian, orsamentu la ezekuta. Tanba tuir estudu katak, projetu LNG atu tau iha Beasu.

Iha sorin seluk Vise  Prezidente Parlamentu Nasional datoluk, Luis Roberto dehan,  bazeia ba obras LNG, neebe atu realize  iha Costa sul Beasu,  maibe ikus muda fil fali ba  Natarbora nee desizun  Xefe negosiador Prinsipal Fronteira Marima Kay Rala Xanana Gismão nia liman.

Nia relata  tuir informasaun  komundade iha Beasu husu ganti rugi boot, kada uma kain ho nunee  Xefe Negosiador sei tetu ida nee boot liu, tan nee  Xefe negoasiador halo meus seluk   maibe ida nee seidauk klaru.

Hatan ba preokupasaun nee Sekretariu Estadu Kominikasaun Sosial, Mericio Akara dehan, governu sei informa ba ministeriu relevante iha  tempu badak liu liu ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak.

“Preokupasaun sira nee ami rezista ami sei hatoo iha ministeriu relevante,  ita nia preokupasaun, neebe governu la haluha no  sei lao tuir  prosedementu,” hatan Akara. Luciana Ximenes

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *