MKAE Aprezenta Pelican Paradise

MKAE Aprezenta Pelican Paradise

- in Notisias Online
127
0
ba813ccea29b022d9bf5e00cb3b5ada2_XL

DILI-Governu liu husi  Ministeri Koordenador Asuntus Ekonomiku (MKAE) ho Trade Invest, aprezenta proposta lei konaba  akordu espesial  investimentu entre Timor Leste no Pelican Paradise Group, Lda.

Tuir Ministru Estadu Prezidensia Konsellu Ministru, Agio  Pereira, Konsellu Ministru hahu rona kona ba projetu Pelican paradise neebe sei harii iha Tasi-Tolu. Tanba projetu nee dezenvolve kleur ona.

Ita too pontu ida, atu hahu halo oinsa. laiha aprovasaun final kona ba akordu,” dehan Agio ba Jornalista iha Palasiu Governu, Kuarta (20/11/2019).

Nia hatutan projetu nee iha apoiu politiku,  hahu husi Primeiru Ministru, Konsellu Ministru tomak  apresia, nunee  projetu nee lao ba oin hodi kria empregu  iha Timor Leste, nunee tau konfiansa ba investimentu ba estranjeiru iha  Timor Leste.

Primeiru Ministru rasik hakarak, dehan atu servisu makas ba viabilizasaun hamosu duni projetu nee sai realidade iha ita nia rai,tenik  Agio.

Enkuantu proposta akordu espesial investimentu entre Timor Leste no Pelican Paradise Group, aprezenta husi Ministru Koordenador Asuntus Ekonomiku (MKAE), Fidelis Leite Magalhães. Projetu preve investimenu nee ho valor millaun U$ 700 dolar Ameikanu, neebe ho nia area luan besik hektares 550, ihaa zona Tasi-Tolu, dehan  Fidelis.

Investimentu Pelican Paradise Group tuir Fidelis sei inklui unidade oin oin atu  fo kampu servisu ba  joven Timor oan. investimentu nee, sei inklui unidade,  otelaria,  kampu golf, lote rezidensia, sentru dezenvolvimentu, eskola internasional, ospital internasional,  sentru komersial. No mos  kompleksu turistiku neebe sei permite harii postu traballu besik 1500.

Kuandu iha faze konstrusaun, postu traballu permanente Timor oan hamutuk 1300,  permite mos halo reflorestasaun husi %80 iha area projetu.

Iha okaziaun  nee Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak aprezenta proposta alterasaun ba Dekretu Lei da-6 nomeru 10/2005 iha loron 21 fulan Novembru kona ba rejime juridiku aprovizionamentu.

Alterasaun ida nee viza publisitasaun ba anunsia husi konkursu publiku internasional balun atu bele hetan rellerismu neebe lei ezije.Luciana Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *