Merenda Eskolar Problema Nasional

Merenda Eskolar Problema Nasional

- in Edukasaun
71
0
Fos Merenda

DILI-Programa merenda eskolar neebe mak too agora seidauk lao iha eskola ida-idak, tanba programa ida nee, hanesan problema nasional, no Munisipiu hein deit iha faze implementasaun.

Tuir Direitor edukasaun Munisipiu Baucau, Januario Cabral, hatete, konaba programa merenda eskolar, agora tama iha faze preparasaun, tanba nee problema nasional laos problema Munisipiu ninia. Programa merenda eskolar nee laos Munispiu Baucau deit mak infrenta, maibe Munisipiu hotu seidauk lao, espera katak aprovasaun OJE 2019 nee, bele ativa fila fali programa ida nee.

Hau hanoin konaba programa merenda eskolar, agora tama iha faze preparasaun tanba ida nee problema nasional, laos problema Munisipiu ninia, tanba programa nee laos Munispiu Baucau deit mak infrenta, maibe Munisipiu hotu seidauk lao. Ami espera katak, aprovasaun OJE 2019 nee la kleur  tan lao ona, tanba ami simu ona alokasaun orsamentu ba programa merenda eskolar nee, ami hatene ona ba Baucau seim dias efetivus, neebe ami hein deit  implementasaun,”dehan Januario ba STL iha edifisiu PBI Mascarinhas Dili Tersa (05/03/2019).

Iha parte seluk, Prezidente fundasaun novel da paz, Pedro Menezes, hatete, ema hotu hatene  eskola novel  da paz hanesan eskola privadu, tanba nee, sei la ezije ba governu, maibe too ohin loron prgrama nee rasik seidauk lao. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Sesta (08/03/2019). Jacinta Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *