Merenda Eskolar Hahu Ativu

Merenda Eskolar Hahu Ativu

- in Edukasaun
158
0
Fos Merenda

DILI-Programa Merenda Escolar  hahu  ativu fila-fali  iha eskola Munisipiu Dili, maibe  programa nee rasik uza deit orsamentu dua desimu neebe iha, tanba nee iha fulan Janeiru  programa nee lao deit durante loron lima.

Tuir Koordenador Pre Eskolar Sagrada Familia Vila-Verde, Cornelio A.Soares, hatete, bazeia ba numeru estudante sira nian iha tinan uluk, tanba iha tinan 2018, ami nian total estudantes hamutuk  noventa novi.

Ami bazeia ba numeru estudante sira nian iha tinan uluk,  tanba  iha tinan  2018, ami nian total estudantes hamutuk  noventa novi, agora tinan ida nee, numeru nee sae ba sem resin, maibe  ita sei lao ba iha segundu period, labarik balun sei sai,  entaun ami bazea ba numeru labarik noventa novi nee,ami foti osan hamutuk sentu  vinte tres  setenta  sincu  sentavus, nee han ba loron  lima, hahu iha loron  segunda  25 too  sesta  01,”dehan  Cornelio  ba  STL  iha nia knar fatin  Vila-Verde  Dili  Kuarta  (30/01/2019).

Iha sorin seluk, Direitor Nasional  Aksaun  Sosiais  Eskolar, Belchor Maria Almeida  Barros, hatete, programa merenda escolar ba tinan 2019, tanba orsamentu jeral do estadu foin dadaun  prezidente  veta tiha, depois sei haruka fali ba PN,  maibe ho orsamentu dua desimu, agora dadaun programa merenda escolar lao fila-fali iha  Munisipiu Dili. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (31/01/2019).Jacinta  Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *