ME Husu Loke Pre-Eskolar Tenke Priense Kriteriu

ME Husu Loke Pre-Eskolar Tenke Priense Kriteriu

- in Edukasaun
797
0
Edukasaun

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME), liu husi edukasaun Munisipiu Dili husu ba ema hotu  bainhira atu loke pre-eskolar ida tenke priense kriteriu ruma, no prepara kondisaun neebe mak diak ba estudante sira.

Tuir Diretor Edukasaun Munisipiu Dili, Duarte Braganca katak, prosesu aprendizajen iha pre-eskolar nee lao diak, tanba haree ba iha kompetensia Munisipiu sira, maibe kondisaun pre-eskolar balun neebe hanesan 14 eskola neebe akreditadu ona, agora fo formasaun ba iha pre-eskolar sira iha Munisipiu Dili.

Komunidade atu loke eskola ida, tenke priense kriteria no tuir padraun neebe mak iha, tanba bainhira atu loke eskola, tenke iha osan, no rai rasik, edifisiu, nomos tenke iha rekursu, buat hirak nee hotu mak sai hanesan kriteriu ida, tanba atu loke eksola tenke iha kondisaun diak, labele loke haree ba iha aimahon ou uma ho kakuluk aat ida mos ita loke eskola, nee ami sei taka, tanba nee kompetensia nee mai ona iha Munisipiu,” dehan Duarte  ba STL hafoin partisipa iha lansamentu biblioteka iha EBC 10 de Dezembru Comoro Dili  Sesta (12/05/2017).

Nia hatete, ba pre-eskolar sira neebe mak hadia ona kondisaun diak liu tan, no priense ona kriteriu nee sira bele halao sira nia atividade nee ho diak liu tan, tanba dala barak pre-eskolar balun fatin ladun sufsiente ba estudante sira hodi tuir prosesu aprendizajen.

Iha parte seluk, Direitor Jeral husi Ministeriu Edukasaun, Antoninho Pires hatete, hanoin konaba pre-eskolar nee agora integradu ona iha ensinu baziku, agora pre-eskolar balun hadia ona, maibe laos hadia hotu. Jacinta  Sequeira

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *