ME Apela Professor Labele Abandona Estudante

ME Apela Professor Labele Abandona Estudante

- in Edukasaun
1443
0
untl-seminar

DILI – Ministeriu Edukasaun (ME), apela ba professores hotu atu labele abandona estudante sira, kestaun nee, relasiona ho pagamentu promosaun sklaun ba professor neebe mak atu halo greve no abandona estudante.

Liu husi konfrensia imprensa, Ministru Edukasaun (ME), Antonio da Conceicao hatete, konfrensia nee atu informa ba publiku situasaun neebe mak agora asosiasaun professores sira halao.

Hau fo mensajen ba professor sira katak, reklamasoins neebe mak professor sira halo ba iha pagamentu promosaun de eskalaun sira ninia direitu neebe mak mai too iha  2013 ninia too agora Ministeriu Edukasaun, halao tiha ona prosesu ida nee, neebe iha primeiru faze nee ME haruka ona ema hamutuk dois mil trezentus e quinze professores ba ona  iha komisaun funsaun publika, no KFP prosesa ona pagamentu dois mil sentu vinte novi professores, ho total orsamentu dois milloens quadru  sentus oetu mil novi sentus dolar selu tiha ona professores rihun rua atus ida rua nolu resin sia, enkuandu numeru atus ida ualu nolu resin nen seidauk halo pagamentu, tanba sira nee assume hela knar ida neebe mak kargu xefia ninia, tanba nee, KFP seidauk prosesa sira nian pagamentu, ami mos tama ba iha segundu faze, atu prosesa pagamentu ba sira neeb mak seidauk hetan pagamentu,” dehan ME Antonio ba jornalista liu husi konfrensia imprensa  neebe mak halao iha salaun  ME Vila-Verde Dili, Sesta (14/07/2017).

Nia hatete, segundu faze prosesa mos ba ema dois mil trezentus e vinte um professores  neebe sira nia naran hatama ona ba iha KFP, sira verifika ona husi Munisipiu 5 neebe remata ona haruka ba tijoru hodi hein prosesu de pagamentu.

Iha parte seluk, Diretor edukasaun Munisipiu Viqueque, Emidio Amaral, liu husi mensajen, apela ba estudante sira atu bele hakas aan estuda, nunee iha ezame trimester II nee estudante sira bele hetan valor neebe mak diak, tanba professor hanorin deit no fo siensia iha eskola, maibe  fila ba uma nee, estudante ida-idak  esforsu aan estuda. Jacinta Sequeira

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *