Lu-Olo: Eleisaun Maka Determina Partidu Ida Ukun Mesak

Lu-Olo: Eleisaun Maka Determina Partidu Ida Ukun Mesak

- in Nasional
1701
0
Lu Olo-kandidatu

DILI – Prezidente Partidu FRETILIN atual Prezidente Republika eleitu Francisco Guterres Lu-Olo afirma, atu konkore iha eleisaun balu hakarak ukun mesak, maibe hare rezultadu eleisaun maka bele hatene.

Hau lakoi kolia konaba asuntu koligasaun FRETILIN ho CNRT, prontu agora partidu ketak ketak, neebe atu konkore iha eleisaun balu hateten dehan sira atu ukun mesak, prontu ita hare tok ida neebe maka iha kapasidade atu ukun mesak nee so rezultadu eleisaun maka ita bele hatene,” dehan PR eleitu Lu-Olo, ba jornalista sira iha CCF, Comoro, Dili, Kuarta (05/04/2017).

Prezidente Partidu FRETILIN atual Prezidente da Republika eleitu nee afirma tan katak, Kuaze partidu 30 maka konkore ba iha eleisaun, neebe hare tok rezultadu nee sai oinsa. Maibe Partidu FRETILIN ninian iha ninia numeru militante neebe maka vota ba Lu-Olo liu husi dadaus sira nee sukat tok atu oinsa maka sai ba rezultadu eleisaun ninian, liu deit husi ida nee bele hateten militante partidu FRETILIN nian dozentus I noventa I kuatru mil.

Entretantu responde ba kestaun Governante balu neebe maka taka aan ba media durante nee, PR eleitu Lu-Olo hateten, labele taka aan ba media, se iha Governante balu maka halo hanesan nee labele.

Iha fatin ketak, Vice Prezidente partidu CNRT Eduardo Bareto Dusae katak, CNRT hein no fiar nan tenke hetan kadeira 33 iha Parlamentu nasional hodi kaer ukun mesak kuandu la to mak CNRT sei sai opozisaun. Carme Ximenes

 

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *