Lista Pendente, PM Nafatin Koordena Ho PR Buka Solusaun

Lista Pendente, PM Nafatin Koordena Ho PR Buka Solusaun

- in Nasional
107
0
Profil Akara

DILI-Relasiona ho lista Pendente, Primeiru (PM) Ministru Taur Matan Ruak,  kontinua koordena ho Prezidente da Republika (PR), hodi buka solusaun ba asuntu nee, no fiar katak iha tempu badak  sei iha solusaun ruma.

Normalmente bainhira membru governu la kompletu maka, sei fo impaktu ba progresu ezekutasaun Orsamentu Jeral do Estadu tinan 2019, tanba nee husu publiku nia hanoin atu zekeutasaun nee bele lao diak, no halo asistensia masimu ba ita nia sidadun, programa no planu neebe ita halo ona nee bele ezekuta ho diak,”dehan Reprezentante Governu, atual Sekretariu Estadu  Komunikasaun Sosial, Mericio Akara , ba Jornalista Tersa  (05/03/2019)  iha Parlamentu Nasional.

Nia mos afirma liu tan katak, ezekutasaun oje nee atu lao diak maka, governu tenke kompletu, tanba nee too agora laiha mudansa ba lista, tan nee maka, Primeiru Ministru halo esforsu hodi koalia ho Prezidente da Republika atu buka solusaun ba lista pende sira nee.

Iha fatin hanesan Prezidente Bankada Khonto Antonio Nobre hatutan, membru governu neebe la kompletu implika boot ba ezekutasaun oje nee rasik iha Ministeriu 9 nia laran. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Kinta (07/03/2019). Madalena Horta/Guilhermina Franco

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *