Lider Komunitaria Bobonaro Preokupa, Sentro Votasaun Balu Laasesu Elektrisidade

Lider Komunitaria Bobonaro Preokupa, Sentro Votasaun Balu Laasesu Elektrisidade

- in Distritu
524
0
pouzada

MALIANA–Xefi suku (lider komunitaria) husi area postu administrativu 6 iha autoridade Municipal Bobonaro, preokupa tebes ho sentro votasaun tamba balu laasesu elektrisidade.

Fulan hirak liuba, Sekretariado Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) identifika fatin sentro votasaun ba eleisaun jeral. Fatin sentro votasaun barak mak seidauk asesu energia eletrisidade.

“Governo hatudu ona fatin sentro votasaun, mais ami nia sentro votasaun iha Ilatlaun, to’o agora laiha energia eletrisidade, Juvinal Pires, Sefi Sucu Ilatlaun, Postu administrativu Bobonaro, foin dadaun ne’e hatete iha enkontru ida iha Maliana.

Sefi sucu Ilatlaun hatete, ema barak mak sei partisipa iha elesaun jeral ba presidente da republika no parlemento nasional iha sentro votasaun ida-idak. Iha sucu sira mak laiha energia eletrisidade, bele difikulta, iha kontagen de votus, wainhira iha tempo kalan. Tamba ne’e, nia husu ba STAE ko’ordena ho EDTL, atu dada linha eletridade ba iha sentro votasaun.

Iha tempo hanesan, Sefi Sucu Saburai, Postu Administrativo Maliana, Vicente dos Santos mos hatete, iha ninia sucu rasik iha fatin sentro votasaun sei laiha energia eletrisidade. Tamba ne’e, nia husu ba governo, liu husi STAE autoridade Municipal Bobonaro, buka meios ida, atu tau gerador iha fatin sentro votasaun iha loron elesain.

Vicente dehan, iha ninia sucu, numeru total votantes barak no area luan. Maibe, STAE autoridade Municipal Bobonaro, tau deit sentro votasaun ida. Tamba ne’e, diflsil ba ema idade avnasado, ema deficente sira atu hakat to’o sentro votasaun, hodi fo ninia votus iha elesaun jeral. “Ami propoin, sebele karik iha elesaun parlementar, bele aumenta tan sentro ida votasaun iha Saburai, “ Vicente hatete.

Xefi Sucu Lahomea, Postu Administrativo Maliana, Cirilio M. Lopes mos lamenta, tamba numeru votantes barak no area luan Sucu Lahomea luan, maibe STAE autoridade Municipal Bobonaro, limita fatin sentro votasaun. Iha Lahomea, ami votantes barak, area Lahomea luan, mais STAE tau sentro votasaun rua deit. Ida ne’votantes balu labele asesu,ho razaun dok husi ninia hela fatin,” Cirilio hatete.

Iha Sucu Lahomea, komunidade balu ho idade tinan 17 ba leten, seidauk iha kartaun eletoral. Tamba ne’e, sira sei la fo ninia votus iha elesaun jeral ba Presidente da Republika no elesau parlementar.

“Iha ita nia lei hatete, ema kuandu idade tinan 17 ba leten, tenke trata kartaun eletoral hodi fo ninia votus iha kualker elesaun. Mais realidade iha Lahomea, ema idade tinan 17 ba leten barak mak sei laiha eletoral,” Cirilio hatete.

Xefi Suco Aidabaleten, Postu Administrativo Atabae, Sidonio Fontes hatete, iha ninia sucu, ema ho idade tinan 17 ba leten, barak mak seidauk iha kartaun eletoral. Tamba ne’e, antes elesaun parlementar, STAE loke fali trata kartaun eletoral, atu bele sira ezerse ninia funsaun hodi fo nia votus, tuir partidu ne’ebe mak hakarak fo votus.

“Ami husu ba STAE, depois de elasaun presidente, loke fali trata eletoral nian. Ami nia ema barak mak laiha eletoral,” Sidonio hatete.

Xefi Sucu Aiasa, Postu Administrativo Bobonaro, Juvinal Moniz Martins hatete, sentro votasaun iha ninis sucu no sucu vizino hanesan Sucu Sibuni, Sucu Molop no Sucu Lour labele asesu estrada. Tamba ne’e, nia husu ba governo liu husi STAE, atu haruka ekipamentos pezado hodi normaliza estrada liga ba sucu hirak iha parte postu Bobonaro nian.

“Ami nia sentro votasaun balu la asesu estrada. Ami nia sucu vizino la asesu estrada, susar ba kareta sira atu lori kaixa votus ba, mai iha sentro votasaun,” Juvinal hatete.

Administrador Postu Administrativo Balibo, Autoridade Municipal Bobonaro, Rosario Gonçalves hatete, iha tempo badak nia laran governo la bele rezolve prekupasoens hirak mak sefi sucu sira hato’o. Tamba ne’e, sefi sucu sira buka meios, atu tau atensaun ba nesesidade loron ida nian. Tamba, hakarak sai sefi sucu iha sucu ida-idak, atu servi povu no nasaun.

“ Buat ki’ik balu bele rezolve lalika hein governo. Kuandu iha fatin sentro votasaun la asesu estrada, buka joven sira leba deit kaixa votus. Kuando laiha eletrisidade iha fatin sentro votasaun, imprsta gerador iha sucu laran, atende netik iha oras ida, rua nia laran,” Rosario hatete.

Hatan ba kestaun hirak ne’e, Sefi STAE autoridade Municipal Bobonaro, Mariano Viegas Amaral hatete, fulan hirak liu ba, nia hatama ona pedido, atu hadia estrada no dada energia eletrisidade ba presidente autoridade Municipal Bobonaro, atu bele orenta institusaun konpetente, hodi rezolve tuir nesesidade. STAE nia funsaun serviso hare deit ba elesaun, maibe problema estrada no eletrisidade institusaun seluk mak responsabiliza, atu tau matan. “Ita halao serviso ida-idak nia konpentencia. Hau nia serviso hare fatin sentro votasaun ba prosesu ba elesaun. Kona ba, problema estrada ho eletrisidade, institusaun seluk nia kompetensia, atu tau matan,” Mariano hatete.

Mariano hatete, STAE tau sentro votasaun iha sucu ida-idak iha autoridade Municipal Bobonaro, bazeia distancia no numeru total votantes iha sucu laran. Sucu balu persiza aumenta sentro votasaun iha elesaun parlemetar, fulan hirak oin mai, persiza hato’o pedido ba STAE, atu bele kontinua hato’o ba iha nasional.”Kuando persiza, atu aumenta tan sentro votasaun, halo pedido, foin ami tun hodi hare direitamente iha baze. Kuando posibilidade, ita aumenta, selae, mantein nafatin ho sentro votasaun hirak mak ejiste uluk iha elesaun presidente da republika,” Mariano hatete. João Mau Leto

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *