Laiha Orsamentu Hari Dormitoriu Ba Professores

Laiha Orsamentu Hari Dormitoriu Ba Professores

- in Edukasaun
398
0
Rumah Guru

DILI – Maske Ministeriu Edukasaun (ME), tau ona planu perioridade hodi hari dormitoriu ba professor sira neebe mak hela dook husi area eskola, maibe tinan nee labele realiza, tanba laiha orsamentu.

Kestaun nee fo sai husi Direitor Jeral husi ME, Antoninho Pires hatete, koalia uluk konaba dormitoriu mak kuandu ita fo perioridade uluk ba iha sala prosesu aprendizajen, dormitoriu ba professor tau ona iha planu perioridade.

Se orsamentu seidauk sufsiente ita seidauk bele halo, maibe liu ona dalan husi remodelasaun hanesan fo subsidi ba professor sira neebe mak hela iha area remotas, no liu husi koloka professor sira ba iha fatin balun, ezemplu professor ida koloka ba iha Maliana ou Bobonaro, fo subsidiu ba nian, para bele halao ninia knar,” dehan DJ ME Antoninho Pires ba STL iha nia knar fatin Vila-Verde Dili, Kuarta (09/08/2017).

Antoninho espera katak, ba oin karik orsamentu sufsiente bele realiza ona programa atu hari dormitoriu ou rezidensia ba professor sira neebe mak hela dook husi area eskola, liu-liu ba professor sira neebe mak hela iha area remotas.

Iha parte seluk, Diretor edukasaun Munisipiu Viqueque, Emidio Amaral hatete, hakarak ka lakohi professor sira neebe mak hela dook husi area eskola tenke ba hanorin, tanba balun uza deit biskleta ou motor no balun sae deit anguna, maibe balun lao deit, tanba ida nee obrigasaun nudar professor tenke ba hanorin. Jacinta Sequeira/Guilhermina Franco

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *