Labele Politiza Birokrasia Estadu

Labele Politiza Birokrasia Estadu

- in Nasional
110
0
PN

DILI-Deputadu David Ximenes husi bankada FRETILIN hatete, Labele politisa Birokrasia Estadu, tanba bainhira politiza asuntu ida nee mak sei hamosu korupsaun.

Ohin loron birokrasia nee hanesan atu politisa tan, ida nee mak sei viabeliza ou hamosu korupsaun, kuandu birokrasia ho politiku sira hamutuk ona nee problema boot ona, tanbe nee birokrasia iha nia fatin, politikus sira iha nia fatin ,” dehan deputadu David, iha Plenaria, Segunda ( 25/03/2019).

Iha biban nee mos deputadu husi bankada FRETILIN  nee haktuir tan katak, Atu sai asesor tenke iha peritu duni iha area ida neebe nia atu halo asesoria ba nee, labele fali Ministru ema Sarjana ninia asesor nee ema eskola SD.

 labele fali ita nia Ministru ema Sarjana ida, ninia asesor ema eskola SD fali neebe hare tok kriteiru sira nee ,” dehan deputadu David.

Hatan konaba kestaun ida nee, Sekertariu Estadu Komunikasaun Sosial Mericio Akara hatete,” Konaba Birokrasia ligasaun ho politika neebe mak deputadu iha informasaun karik bele hato, bele husi eskrita, bele iha dadus ruma, para ita bele buka solusaun,” dehan SEKOMS Mericio. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa  (26/03/2019). Carme Ximenes

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *