La Retira Mosaun Sensuara, Governu Kontinua Laprezenta Programa Anotada

La Retira Mosaun Sensuara, Governu Kontinua Laprezenta Programa Anotada

- in Nasional
613
0
Alkati

DILI – Primeiru Ministru Mari Alkatiri afirma katak programa anotada governu nia sei aprezenta ba Parlamentu Nasional (PN) hodi halo deskusaun, bainhira Parlamentu retira proposta mosaun sensura, neebe maka parte opozisaun aprezenta ba PN foin lalais nee.

Tuir lider exekutiva nee katak laiha lojika bainnhira hatama tiha propsta mosaun sensura depois maka ikus mai husu governu apresenta nia programa atu halo deskusaun iha Parlamentu.

Tamba saida deit maka la ba halo debate, tamba pratika tenke hasai tiha mosaun sensura lai maka foin debate programa, laiha lojika o hatama mosaun sensura o dehan programa mos tenke tama hatama, mosaun sensura tamba governu lahatama governu agora hatama tiha mosaun sensura maka husu hatama fali programa laiha lojika,” dehan PM Mari ba jornalista hafoin remata ekontru ho Prezidenete Republika Francisco Guterres Lú Olo, iha Prezidensial Nicolau Lobato Bairu Pite, Kinta (11/1/2017).

Primeiru Ministru nee klarifika katak programa anotada nee laos programa neebe maka presiza halo deskusaun, maibe anota nee tamba atu halo esplikasaun ba deputadu sira neebe maka antes nee husu data lubuk ida ba governu, tamba nee governu aprezenta anotada ba Parlamentu hodi koresponde ba ejeijensia deputadu antes nee.

Hatan konaba programa anotada neebe governu aprezenta la bazeia ba kontituisaun neebe maka antes nee husi parte bloku opozisaun preokupa, Xefe governu Mari hateten konstituisaun la hakerek anotada mas iha konstitusaun anotada lei hotu-hotu, programa hotu-hotu bele hetan anotasaun lapresiza konstitusaun tau buat sira nee. Natalino Costa

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *