La Hatene Etika Professional La Serve Professor

 La Hatene Etika Professional La Serve Professor

- in Distritu
144
0
opiniaun-profesor2_dner

ERMERA-Bainhira sai professores tenke hatene etika professional, tanba la hatene etika, la serve sai professores, atu bele hanorin estudante sira.

Preokupasaun nee hatoo husi  Direitor Edukasaun Munisipiu Ermera, Carlos Salsinha, hatate, oinsa professor sira atu bele kaer metin ba quadro professores, tanba professores tenke hatene lian portugues no tetum, no tenke hatene pedalojia, tenke hatene metodu, oinsa ensinu labarik sira ho diak, nomos tenke hatene etika professional, se professor ida mak la hatene etika professional

Primeiru atu halo kontrolu professor sira, maibe oinsa professor sira atu bele kaer metin ba quadro professores, tanba professores tenke hatene lian portugues no tetum, no tenke hatene pedalojia, tenke hatene metodu, oinsa ensinu labarik sira ho diak, nomos tenke hatene etika professional, se professor ida mak la hatene etika professional, nee la serve professores, hau sempre fo atensaun ba professor sira katak, sai professor tenke hatene quadro kompetensia 4,”dehan  Carlos ba jornalista iha ERMERA Sesta (15/03/2019).

Nunee mos, Ministra Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD), Dulce Jesus Soares, hatete,  nafatin ezije ba professores no estudante sira, kontinua ida-idak nian responsabilidade, atu bele halao nian knar loron-loron. Notisia kompletu lee iha jornal STL edisaun Tersa (19/03/2019). Jacinta Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *