KPK-PNTL Fahe Informasaun Ba OPS

KPK-PNTL Fahe Informasaun Ba OPS

- in Distritu
442
0
Foho Matebian

BAUCAU-Konsellu Polisia Komunitariu (KPK) husi Asia Fudation no PNTL Munisipiu Baucau, oras nee dadaun servisu hamutuk hodi fahe informasaun ba OPS kada suku hodi hametin sira nia profesionalizmu iha terenu.

Liafuan hirak nee hatoo husi Apoiu Programa Sustentabilidade Polisiamentu Komunitariu husi Asia Fundation, Celestino Ximenes liu husi ninia diskursu iha seminar loron ida iha Baucau. Seminar nee foti ho tema: “Konsellu Polisia Komunitaria (KPK) no Violasaun Hasoru Feto no Labarik”. Nee halao iha Uma Dalen Vilha Nova Baucau, Kuarta (19/4/2017).

Sira tenki apoia polisia ba programa polisiamentu komunitaria tamba programa nee nudar parseiru husi Asia Fundation no Komando PNTL. Hahu tinan 2011-2017, sira iha hanoin ona. Sira nia prezensa iha Baucau, hahu tinan 2012. Agora reativa fali ho Komando PNTL Munisipiu. Parseria ida nee bele lao tamba programa ida nee importante ba misaun PNTL.

Sira hakarak polisia transforma no fo fraje ba filosofia ida neebe iha posibilidade, involvementu no profesionalizmu. Programa apoiu polisiamentu komunitariu nee halao liu husi Departementu Polisiamentu Komunitariu rasik, servisu hamutuk ho Komando PNTL Munisipiu hodi haforsa servisu polisiamentu komunitariu tamba hatene katak polisia natureja katak nia inplementasaun espesialmente hare polisiamentu komunitaria nian. Nee lei organika PNTL fo dalan. Nee maka haklarak hato iha hene liu husi programa ida apoia polisiamentu komunitaria.

Programa nee fo apoiu ba nivel nasional no munisipiu. Iha nivel munisipiu, hakarak espesialmente koalia konaba fundasaun apoiu ba parseiru PNTL iha nivel munisipiu. Iha buat tolu maka importante liu atu fo apoiu. Primeiru maka nivel estratejiku. Tamba nee fundasaun aloka ona funsionariu nain ida hodi servisu hamutuk ho Komando PNTL Munisipiu.

Hamutuk ho komando munisipiu indentifika no hare planu saida maka atu hare. Planu sustentabilidade polisiamentu komunitariu. Polisiamentu komunitariu hetan previleiju ka hetan husi entidades hotu. Foin lais iha aniversariu PNTL nian Prejidente Republika Taur Matan Ruak lova polisiamentu komunitariu ops nia no Komandante Geral PNTL  mos kualia hanesan nee.

Orgoilhu tebes ba servisu ops sira. Tamba nee maka hare iha munisipiu estratejiku ho komando munisipiu ita hare. Agora atu hare ba sustentabilidade ba polisiamentu komunitaria. Segundu areia nebe servisu hamutuk ho munisipiu no komando munisipiu maka hare ba liu ba treinamentu. Indentifikasaun husi komando munisipiu.

Departementu polisia komunitaria barak liu katak nia PNTL presija iha kapasitasaun. Tenki iha rekursu humanus naton mais iha rekursu ida atu hanoin tenki iha. Tamba nee maka komandante komando munisipiu atu nunee bele aijuda no fasilita. Nunee  ops sira bele sai diak liu tan. Servisu nee bele sai efetivu liu tan atu servisu ba komunidade.

Tamba nee maka iha areia treinamentu nebe apoiu. Agora iha areia treinamentu apoiu ba komando munisipiu maka iha areia monitorijasaun. Tamba funsionariu atu servisu hamutuk ho polisiamentu komunitariu. Hare no monitor lalaok polisiamentu komunitariu nia. Lao oinsa sira nia servisu no kreatividades atu halao sira nia servisu ho efetivu ka lae.

Hare liu husi intermus monitorijasaun hare mos ba partesipasaun ops depois kria konselu polisiamentu komunitaria (KPK). Hare iha uluk iha Baucau hare katak KPK  iha ona postu 10.  Husi postu administrative nebe iha Baucau iha nain ida ka nain rua. Oinsa mka ops involve iha neba. Atu servisu hamutuk ho komunidade.

atu prevene kedas krimis no konfliktus husi  kedas baja. Lapresija ba komandante eskuadra no komando maibe maibe ops servisu hamutuk ho komunidade atu rejolve problemarasik. Iha areia sira nee maka ami apoiu ami laos espesialmente servisu ho komando munisipiu no komunitariu nia maibe hakarak maka polisia komunitaria sira. Bele sai forsa no sai gainha liu tan.

Ita nia konfiansa husi komunidade no PNTL. Garante katak estabilidade nee bele lao ba oin. Ida nee maka ami nia servisu. Halao treinamentu depois treinamentu ida no fundasaun. Katak labele atualija hanoin nee. Importante maka nee iha ona ideias kuandu atoalija bebeik bele otilija ho diak. Depois loron tuir mai ita sei kualia konaba violensia hasoru feto no labarik. Ida nee importante ba ops atu partesipa diak,”nia dehan.

Segundu Komandante PNTL Munisipiu Baucau Superintendente Assistente Joni Viana dehan, hanoin ba maluk sira ba aktifidades funsionamentu polisia komunitaria. Orguilhu tamba polisia balun involve iha ops nia servisu diak tebes. Knar nebe todan tebes. Katak ops maka komando kiik liu iha ops. Imi reprejenta komandante jeral.  Imi  maka sai sasukat ou barometru susesu ka lae iha imi nia liman. Imi sai hanesan save ingles jogu livre atu hatene buat hotu-hotu Asia funasaun nebe mai iha nee.

Akompanha iha kampanha no elisaun prejidensial. Kampanha katak ema husi fatin ida ba fatin seluk. Dehan idiolojia politika ho sira nia interese no hakarak. Liga ba seguransa diak buat hotu lao diak. Mos hasoru malu ho observador nasaun eropeia. Halo kongratulasaun maibe sira halo fali perguntas rua ba PNTL.

Ida nee katak sadik PNTL iha munisipi Baucau.  Ema nee nia pergunta dehan “ita bot sira pronto ona atu servi imi nia komunidade no oinsa imi nia fijiku no mentalidade?”.  Komandante nee resposta ba malae nee dehan.TL uluk kedas iha frente tolu maka hanesan Diplomatiku, frente forsa armada no frente klandestina nebe ho hanoin ida katak hanoin katak mate ka moris ukun rasik an.

Agora ukun an ona kaer ona kuda talin rasik. Sira husu dehan oinsa mental no fijiku. Karik sira hare polisia balun nia fijiku balun balun kabun tek balun ain kudeuk no seluk tan. Ukun rasik an  alkansa ona katak todan tutur hamutuk no Kaman lori hamutuk. Hare ba nasaun kik maibe nia implementasaun politik demokrasia lao furak iha mundu. Husu ba ops labele orgoilhu.

 Katak servisu todan barak sei hasoru.  TL sei sai odamatan terorijmu narkoba. PNTL fraku maka ema uja hanesan odamatan ema tama sai husi Timor. Kuidadu akompanha mundu global liafuan.  Joven komesa konsume aimoruk, polisia balun mos involve nee mos lahatene. Nebe ops sira matan moris neon nain. Rai Baucau sai hanesan sasukat ba seguransa.  Baucau hakmatek fatin seluk mos hakmatek. Iha isu balun iha elisaun ema dehan Baucau sei mosu problema. Maibe realidade buat hotu lao diak.

Tamba nee husu nafatin ba OPS sira atu hakbesik an ba komunidade hotu iha suku idak-idak nebe imi servisu ba. Fo hanoin ba ops tamba laiha mata dalan atu hakbesik an ba komunidade laiha. Mata dalan maka nee.

OPS tenki hatene vijaun, misaun no moto. Vijaun maka nee prevene krimi hamutuk ho komunidsde. Halo tuir misaun. Selae halo servisu latuir regra misaun katak defende legalidade demokratiku ba sidadaun sira. Seguransa internu. No imparsialidade katak netral. Moto ka lema. Moto maka konfiansa as husi estadu governu no komunidade. Servisu ho sakrefisiu, orguilhu no pronto atu servi komunidade.

Tenki hatene knar no responsabilidadeops. Halo buat ruma oinsa tenki halo dialogu entre ops no komunidade. Fulan ida dala ida,  problema violensia domestika ka orden publika seluk. Indentifika depois halo relatoriu ba komando. Depois komando analija metodolojia responde asaun. Tenki forma polisia komunitariu hametin seguransa iha komunidade  sefe suku, joventude, igreja no partes hotu. Servisu ho lianain sira.

Tenki hatene knar ops. Polisia tenki sai edukador. Nia la uja kapasete eduka nia uja dalan publiku tenki uja kapasete. Ainfalsu maka faan iha loja.  Laiha ulun fatuk maka faan iha loja ka kios. Situsaun ba servisu polisia tenki sai hanesan mestre ba komunidade. Rrotejedor. Tenki proteje komunidade nebe iha problema. Iha dejastre naturais iha krimis baku malu polisia hato buat ruma atu krimi labele mosu.

Polisia tenki sai mahon ba komunidade karik sira infrenta seguransa ruma proteje sira husi tauk no asegura sira husi tempu. Tenki halo sosialijasaun konaba aspeitu lei seguransa no komunitaria. Tenki halo aprosimasaun komando atu povu tuir lei ruma nebe imi hato ba sira. Tenki sai servedor diak ba problema nebe relasaun diak iha suku laran. Tenki sai ejemplar ba suku.

Ops tenki hatene mapamentu suku. Atu hatene fatin nebe maka krimi mosu barak. Atu halo asaun relata ba komando. Tenki hatene xefe suku hatene mapa feto no mane hira relijiaun hira. Hare malnutrisaun. Tenki iha atividades katak vijita uma ba uma loron ida uma kain ida mos diak ona. Uluk iha radiu 500 metrus atu povu bele kunhese. Defikuldades no dejafiu maka lahalo vijita uma ba uma.

OPS teni matan moris neon nain. Problema barak infrenta iha eskola ops nunka ba neba oinsa bele mamenus problema. Fo topiku halo programa aprejenta ba komandu. Ema sae motor ida ema nain tolu haat. Imi ba esplika ba iha eskola depois imi hakerek iha imi nia relatoriu semanal. Kria inkontru suku bebeik. Ngo igreja selae ema lahatene informasaun.

OPS tenki tuir seremonia kultural. Tenki ba partesipa, mama malus tenki fuma no kopera ho sira. Komandante nia adjuntu postu Baguia sai ona hanesan ejemplu ba imi. Sira kualia kultura kapas tebes ida nee diak tebes no aumenta tan. Agora ema hotu luta ba tara bandu lei tarabandu tamba sa. Uluk beiala sira laiha prosesu kodiku penal laiha.

Uja deit tara bandu. Tara no bandu ukun ho bandu. Respeita malu diak. Agora iha kodiku prosesu penal lei maibe ema dehan nee lavale. Proseduru no tekniku aprosimasaun. Ops tenki iha tekniku informativormasaun be. Informative ho maneira nebe lais no efikas katak simu informasaun pasa ba komando lais. Atu tun halo atendementu atuasaun iha terenu. Komunikasaun atu atria povu.

Hau fiar katak buat nebe hau hato ba imi iha loron nee sai hanesan bukae ida ba imi. Bainhira imi ba to iha imi nia suku imi bele implementa ho diak. Maibe hau fiar ba imi katak iha future nebe mai seguransa sei iha suku no postu lao diak tebes,”nia kualia.

Komandante OPS Suku Oso-Una Postu Administrativu Baguia Aquelina Fernandes, seminar ida nee fo material hotu mesak diak no kapas. No ida nee sei sai hanesan bukae ba sira atu ba implementa iha sira nia suku iha sira nia postu. Atu nunee bele prevene krimi sira nebe mosu iha neba. Tamba iha suku sempre kria relasaun diak ho komunidade suku. “Hau haree seminar ida nee diak. Fahe informasaun neebe kapas tebes. Nee sai hanesan bukae ida ba ami. Bainhira fila ba suku, ami sei buka implementa didiak no kria relasaun diak ho suku no komunidade sira para prevene krimi neebe mosu,”nia dehan. Est-4

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *