Kondisaun EBC 54 La Diak

Kondisaun EBC 54 La Diak

- in Edukasaun
10013
0
Edukasaun

DILI– Oras nee dadaun kondisaun eskola baziku central 54, husi Munisipiu Bobonaro, la diak, tanba durante nee, eskola refere uza deit paredi.

Tuir  Direitor  edukasaun Munisipiu Bobonaro, Alcino  Barreto  Joao, injeralmente kondisaun  eskola iha Munisipiu Bobonaro ninia diak, maibe  54  eskola mak seidauk diak, tanba  sira  sei uza paredi, nee  kuaze ensinu baziku, maibe espera katak, ba oin MEK sei tau perioridade ba problema infraestrutura bazika.

Hau hanoin injeralmente kondisaun eskola iha Munisipiu Bobonaro ninia diak, maibe 54 eskola mak seidauk diak, tanba ita sei uza paredi, nee kuaze ensinu baziku, maibe ita espera katak, ba oin MEK sei tau perioridade ba problema infraestrutura bazika, atu nunee bele melhora diak liu tan kondisaun eskola iha rai laran,” dehan Alcino ba STL hafoin partisipa iha seremonia distribuisaun material EN iha sentru empreza MEK Comoro Dili Kinta (19/10/2017).

Nunee mos Direitor edukasaun Munisipiu Manatuto, Eduardo Guterres, hatete, minimu kondisoins eskola iha Munisipiu  Manatuto nian diak, maibe laos signifika fasilidade sira hotu kompletu ona lae, tanba iha eskola balun mak presiza atu aumenta sala prosesu aprendizajen ba estudante sira.

Minimu kondisoins eskola iha Munisipiu Manatuto nian diak, maibe laos siqnifika fasilidade sira hotu kompletu ona lae, tanba iha eskola balun mak presiza atu aumenta sala prosesu aprendizajen ba estudante sira, tanba eskola balun uluk uza ho paredi, maibe balun hahu reabilitasaun ona,”tenik nia.

Nia hatete, dala ruma iha eskola balun numeru estudantes nee barak liu, entaun sala neebe mak atu utiliza ba prosesu aprendizajen nee ladun sufsiente ba estudante sira, tanba nee, iha eskola balun sei presiza tan sala. Jacinta Sequeira

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *