Kompania Hong-Long Kaer Tubaraun, Selu Multa Ba Estadu

Kompania Hong-Long Kaer Tubaraun, Selu Multa Ba Estadu

- in Metro
331
0
Peska

DILI-Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP) halo ona investigasaun ba Kompania Hong- Long tanba, kare fali ikan tubaraun.

Tuir Ministru Estadu Koordenador Asuntu Ekonomia e Ministru Agrikultura e Peskas, Estanislau Aleixo da Silva katak, kazu kaer ikan Tubaraun nia  relatoriu hatoo ona iha Konselho Ministru inklui MAP  rasik. Tanba iha investigasaun hatudu katak, kompania laiha intensaun kaer tubaraun, maibe redi mak kona tubaraun, nee duni rezulta tubaraun balun mate, balun moris nunee sira soe fali ba tasi laran.

Ami sei fo sensaun ba kompania sira selu multa ba estadu, kada roo ida hetan U$ 500 maibe antes atu selu sei haree didiak foin foti dezisaun. Tanba kompania sira mai halo investimentu boot iha rai, harii Portu Cairaebela inklui harii sentru prosesamentu ikan,” dehan Estanislau ba jornalista, Segunda (17/4/2017) hafoin partisipa debate relatoriu konta geral estadu 2014 -2015 ba PN.

Maske nunee katak, Estanislao katak, Kompania Hong –Long koopera ho governu diak, needuni bainhira sira kaer tubaraun fo hatene kedas ba MAP, lasubar, sira hatete, kedas rede kona tubaraun. Tanba nee tubaraun neebe sei moris husik hikas fali ba tasi-laran, tubaraun neebe mate ona sira foti.

Tuir Estanislau katak, iha diploma ministerial hatete katak, Tubaraun nuudar riku soin protezida. Tanba nee bandu labele kaer, maibe kompania neebe halo atividade peskas soe redi kona fali tubaraun, nee duni husi ekipa tekniku MAP halo ona investigasaun hatudu ona resultadu. Agora hein fo sensaun ba sira katak selu multa ba Estadu Timor-Leste.

 Tanba nee MAP sei koalia ho kampania fo koima ba estadu, kada roo ida hetan U$ 500

Maibe hau sei haree didiak foti dezisaun laos ho emosaun maibe ita haree, ema mai halo investimentu, harii portu, sentru prosesamentu peskas, ajuda TL, nee duni presiza haree didiak, foti dezisaun nee,” katak Estanislau.

Parte seluk mos ho Kompania Hong-Long halo atividade peskas iha tasi Timor, evita mos roo sira neebe halo peskas illegal tauk tama iha TL.

Iha fatin hanesan Deputadu Jose Luis Guterres husi Bankada Frente Mudansa dehan,  governu fo licensia ba  Roo 15 neebe  halo atividade peskas iha tasi, presiza governu liu husi MAP  kontrola,  ka lae, tanba sira kaer riku soin   tubaraun.

Ami husu ba MAP tenke kontrola Roo peska sira neebe halo atividade peskas iha tasi laran. Nunee mos presiza halo investigasaun ba kompania neebe kaer fali tubaraun, tanba saida, sira lakaer ikan ba kaer fali tubaraun,” dehan Jose.

Nunee mos Deputadu Paulino Monteiro Bankada PD lamenta katak, governu liu husi MAP fo ona licensia ba kompania Hong- Long hatama Roo 15 mai TL, halo atividade peskas iha tasi laran diak. Maibe importante governu tenke kontrola, atu nunee sira kaer ikan, laos kaer fali tubaraun. Josefa dos Santos

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *