Koligasaun Aprezenta Kandidatu PM Ba PR

Koligasaun Aprezenta Kandidatu PM Ba PR

- in Nasional
1172
0
Alkati

DILI – Partidu koligasaun Fretilin, PD aprezenta proposta lista kandidatu Primeiru Ministru no dokumentu koligasaun ba Prezidente republika Francisco Guterres Lú Olo, iha Palasiu Aitarak Laran, Dili.

Partidu Fretilin ho Partidu Demokratiku deside asina akordu koligasaun iha CCF, Comoro, Dili, hodi avansa ba oin, maske partidu Khunto lamarka sira nia prezensa iha asina akordu nee. Hafoin remata asina akordu koligasaun partidu rua nee, deside lori lista kandidatu Primeiru Ministru, ba aprezenta iha Xefi Estadu.

Sekretariu Jeral Partidu Fretilin Mari Alkatiri ba jornalista sira katak, Prezidente RDTL tenke hatene se maka atu sai Permeiru Ministru, nee maka Prezidente atu nomea Primeiru Ministru, no Primeiru Ministru atu halo negosiasaun para forma Governu.

Ohin ami aprezenta deit kandidatu Primeiru Ministru ba Prezidente da RDTL, kandidatu ba Primeiru Ministru nee ida deit,” dehan Sekjer Partidu Fretilin Mari ba jornalista sira, iha Palasiu PR Aitarak Laran, Dili, kuarta (13/09/2017).

Nia dehan, Prezidente husu fo naran para Prezidente atu halo dekretu Prezidensial para nomea. Tanba nee ohin Prezidente halo dekretu Prezidensial, aban tenke publika para nomea.

Iha fatin hanesan Prezidente Partidu Demokratiku Mariano Asanami Sabino hateten, PD ba povu tomak, tanba PD bainhira Lasama husik hela dehan interese estadu tenke aas liu interese partidu. Carme Ximenes/Maria Lay/ Natalino Costa

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *