KNDL-UNICEF Dezenvolve Futuru Labarik

KNDL-UNICEF Dezenvolve Futuru Labarik

- in Metro
1166
0
football

DILI – Komisaun Nasional Direitus ba Labarik (KNDL) hanesan instituisaun governu servisu hamutuk ho UNICEF realiza treinamentu ho tema “Finansas Publiku ba Labarik” hodi hanoin ba dezenvolvientu futuru labarik nian.

Tuir komisaria KNDL Maria Barreto, treinamentu nee ba faze segundu nian atu fo konesimentu ba parseira servisu nian kona ba asuntu direitu labarik nia neebe mak partisipa husi parte Governu no sosiedade sivil sira neebe mak interese ba direitu labarik nia.

Objetivu husi treinamentu nee atu halo kontinuasaun ba workshop pre eliminariu neebe halao dahuluk ona, hodi nunee bele deskute klean liutan ba protesaun labarik sira nia iha futuru mai”. Dehan Diretora KNDL Maria Barreto ba jornalista sira hafoin partisipa iha treimanetu neebe realiza iha Hotel JL Villa, Kinta (19/10/2017).

Nia hatutan, iha treinamentu nee parte ida atu haklean partisipante sira nia konesimentu ba asuntu finansas ba programa labarik nia atu hadia orsamentu sensibel ba labarik sira. Bainhira koalia kona ba orsamentu presiza hatene katak orsamentu nee importante ba ema hotu nia interese, maibe ita koaliakona ba finansas publiku ba progresu labarik nia mak oinsta governu Timor Leste atu tau atensaun ba direitus labarik sira nia moris diak iha futuru.

Tanba nee ohin realiza treinamentu ida nee atu aumaneta tan partisipante sira neebe servisu iha area labarik nia bele iha konesimentu liutan atu nunee bele responde ba nesesidade labarik nia iha futuru ho dignu. Bainhira formasaun nee remata hein katak parseiru sira neebe hola parte ba iha direitu labarik nia bele lori labarik sira nia lian hodi influensia governu no parlamentu atu tau prioridade ba asuntu labarik.

Fontes nee realisa katak, programa prioridade neebe atu reskute iha treinamentu nee mak, oinsa atu fo definisaun ba kategoria orsamentu ba labarik nia no ida seluk mak oinsa atu analiza klean liu ba finnsa publiku ba labarik sira.

Nunee mos liuhosi treinamentu nee atu prepara partisipante sira oinsa atu halo monitorizasaun neebe adekuadu liutan ba ministeriu relevante sira tanba ministeriu relevante sira mak implementador ba programa sira nee.

Entertantu reprezentante Organizasaun UNICEF Valerie Taton afirma katak, treinamentu nee realiza tambe servisu hamutuk husi UNICEF no komisaria nasional direitus labarik, atu nunee bele haree liu ba aspeitu labarik nia iha futuru mai.

Nia mos rekomenda ba governu katak, planu ba futuru labarik sira nia nee importante tebes tanba nee governu presiza tau atensaun no suporta hodi bele tau interese aas ba direitu labarik nia.

Iha fatin hanesan reprezentante Ministeriu Negosiu Estranjeiru i kooperasaun Samuel Soares neebe partisipa iha treinamentu nee relata katak, ita hotu hatene ita nia Nasaun foin ukun aan iha tinan sanulu resin hitu liu ba. Purtantu luta naruk neebe ita nia jerasaun tuan sira liu ona.

Tanba nee hanoin katak, ita nia governu konstruivu tebes oinsa atu bele dezenvolve futuru jerasaun foun sira. Entaun liuhosi komisaun nasional direitu ba labarik neebe kolabora ho UNICEF hanesan ajensia inretnasional nasoens unidus ninia neebe nia ezistensia iha Timor haree liu ba direitus labarik ninia.

Nia hatutan, UNICEF ho ajensa nasional sira konsege trasa ona programa ida naran planu asaun nasional ba direitus labarik nia iha Timor too iha tinan 2022, neebe treinamnetu ida nee espesifikamente oinsa atu partilla informasaun kona ba finansiamentu publiku neebe relevante ba implementasaun direitus labarin iha Timor.

Tuir nia katak, ita tenke rekone katak ohin loron progama sira nee seidauk too iha ema hotu nia hakarak, tanba haree ba realidade labarik sira barak mak nafain sai vitima ba sira nia direituhodi asesu ba edukasaun, tanba labarik barak mak sei halao hela negosiu iha fatin publiku.

“Maske problema sira nee sei akontese maibe espera katak husimperiodu ba periodu ita nia governu sei halo programa diak liutan para bele fo interese diak ba jerasaun foun liuliu ba labarik sira iha Timor. Estajiadu UNTL 1 no Estajiadu UNTL 5.*

Komentariu

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *