Kazu Emilia Destinu Judisiariu

Kazu Emilia Destinu Judisiariu

- in Krime
652
0
emilia-tribunal

DILI- Eis membru governu balu tama ona kadeia, maibe agora dadaun Eis Ministra Finansa Emilia Pires nia kazu neebe lao hela seidauk iha rezultadu lolos, maibe labele ansi tanba kazu nee ligasaun ho destinu sistema judisiariu nian.

Ita labele ansi, tanba kazu nee iha ligasaun ho kestaun kapasidade tribunal nian, integridade tribunal nian atu bele halo avaliasaun neebe diak antes halo desizaun. Tanba iha ligasaun ho destinu sistema judisiariu nian, tanba iha kazu nee rasik iha lamentasaun iha akuzasaun alegasaun barak katak, ita nia tribunal sira la iha kapasidade atu julga.  Kazu nee nakonu ho bingansa no nakonu ho presigasaun politiku no buat sira seluk,” hateten Direktor JSMP Luis De Oliveira Sampaio ba Jornalista sira iha nia knar fatin Colmera, Kinta (07/09/2017).

Sampaio relata, Emilia Pires nia kazu iha tribunal rekursu, no fiar tribunal atu haree ba kazu ida nee. Tanba ema hotu hatene kazu nee, importante ba povu atu hatene justisa lolos, maibe haree mos ba iha kapasidade rekursu humanus nian.

Nunee tribunal rekursu iha juiz tolu deit, agora prosesu konaba inspesaun ka prosesu avaliasaun ba majislatura lao hela, maibe fiar ho prezidente tribunal agora sei halo esforsu atu bele hetan nia rejultadu.

Luis afirma tan, atu halo desijaun ba kazu nee tenke ho kuidadu. Maibe hanesan ema sidadaun hakarak hetan lalais rejultadu husi kazu neebe iha, maibe labele ejiji deit rezultadu hodi hasai rejultadu neebe dalaruma afeita ba sistema judisiariu em jeral. Tanba buat hotu sei liu husi prosesu hotu.

Iha fatin seluk, Akademika FCS UNTL Juliana Mendonca hateten, ema hotu neebe ejiste iha rau ida nee, hotu hotu moris iha lei nia okos. Se deit mak halo sala, ba hatun iha tribunal atu kumpri desijaun neebe fo, labele halai husi sala.

Laos ba deit eis ministra finansas maibe, see deit mak halo sala ba hatan iha tribunal. Ita haree iha balu tama ona kadeia no se deit mak sala tenke tama kadeia, agora nee los duni laos ami estudante deit mak ejiji ba kazu Emilia nian, maibe publiku sira hotu. Tanba nee orgaun justisa sira presija haree mos ba kazu Emilia nian, no lao oinsa ona, ”dehan Juliana.

Mendonca relata tan, ema hotu iha lei nia okos la haree ba nia boot no kiik, tanba nee governu foun kopera ho orgaun justisa atu bele haree ba kazu Emilia nian. Tanba publiku sira mos kestiona hela ba kazu nee, presija hatene nia rejultadu iha tempu badak.

Governu neebe sei mai ukun, haree mos ba iha area justisa nian. Oinsa bele halo balansu ba servisu hotu, neebe lao hela iha orgaun independente nee nia laran. Terezinha De Deus

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *